بدون تصویر

لوله یکسر سوکت پوش فیت

توضیحات

لوله یکسر سوکت

کد

DN

[mm]

L

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

تعداد در کارتن

HT 10100

۴۰

۱۵۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۲۰

HT 10110

۴۰

۲۵۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۲۰

HT 10120

۴۰

۵۰۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۲۰

HT 10140

۴۰

۱۰۰۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۱۰

HT 10150

۴۰

۱۵۰۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۱۰

HT 10160

۴۰

۲۰۰۰

۱/۸

۵۴

۵۵

۱۰

HT 10200

۵۰

۱۵۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۲۰

HT 10210

۵۰

۲۵۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۲۰

HT 10220

۵۰

۵۰۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۲۰

HT 10230

۵۰

۷۵۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۱۰

HT 10240

۵۰

۱۰۰۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۱۰

HT 10250

۵۰

۱۵۰۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۱۰

HT 10260

۵۰

۲۰۰۰

۱/۸

۶۴

۵۶

۱۰

HT 10265

۵۰

۳۰۰۰

۱/۸

۶۴

۵۴

۱۰

HT 10300

۷۵

۱۵۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۲۰

HT 10310

۷۵

۲۵۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۲۰

HT 10320

۷۵

۵۰۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۲۰

HT 10330

۷۵

۷۵۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۶

HT 10340

۷۵

۱۰۰۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۶

HT 10350

۷۵

۱۵۰۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۶

HT 10360

۷۵

۲۰۰۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۶

HT 10365

۷۵

۳۰۰۰

۱/۹

۸۹

۶۱

۶

HT 10400

۱۱۰

۱۵۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۲۰

HT 10410

۱۱۰

۲۵۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۲۰

HT 10420

۱۱۰

۵۰۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۱۰

HT 10430

۱۱۰

۷۵۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۴

HT 10440

۱۱۰

۱۰۰۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۴

HT 10450

۱۱۰

۱۵۰۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۴

HT 10460

۱۱۰

۲۰۰۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۴

HT 10465

۱۱۰

۳۰۰۰

۲/۸

۱۲۸

۷۶

۴

HT 10500

۱۲۵

۱۵۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۱۰

HT 10510

۱۲۵

۲۵۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۱۰

HT 10520

۱۲۵

۵۰۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۵

HT 10530

۱۲۵

۷۵۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۴

HT 10540

۱۲۵

۱۰۰۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۴

HT 10550

۱۲۵

۱۵۰۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۴

HT 10560

۱۲۵

۲۰۰۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۴

HT 10570

۱۲۵

۳۰۰۰

۳/۱

۱۴۶

۸۲

۴

HT 10620

۱۶۰

۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۲۰

HT 10640

۱۶۰

۱۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10660

۱۶۰

۲۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10665

۱۶۰

۳۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴