بدون تصویر

لوله دو سر سوکت پوش فیت

توضیحات

لوله دو سر سوکت

کد

DN

[mm]

L

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

تعداد در کارتن

HT 10221

۵۰

۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۲۰

HT 10241

۵۰

۱۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10251

۵۰

۱۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10261

۵۰

۲۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10321

۷۵

۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۲۰

HT 10341

۷۵

۱۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10351

۷۵

۱۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10361

۷۵

۲۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10421

۱۱۰

۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۲۰

HT 10441

۱۱۰

۱۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10451

۱۱۰

۱۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10461

۱۱۰

۲۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10521

۱۲۵

۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۲۰

HT 10541

۱۲۵

۱۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10551

۱۲۵

۱۵۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴

HT 10561

۱۲۵

۲۰۰۰

۳/۹

۱۸۴

۱۰۰

۴