بدون تصویر

سه راه پوش فیت

توضیحات

سه راه

کد

DN1/DN2

[mm]

angle α

L1

[mm]

L2

[mm]

z1

[mm]

تعداد در کارتن

HT 11500

۴۰/۴۰

۴۵ درجه

۱۱۴

۹۵

۱۰

۲۰

HT 11510

۵۰/۴۰

۴۵ درجه

۱۱۹

۱۱۱

۵

۲۰

HT 11520

۵۰/۵۰

۴۵ درجه

۱۳۳

۱۱۶

۱۲

۲۰

HT 11540

۷۵/۵۰

۴۵ درجه

۱۴۷

۱۴۵

۱

۲۰

HT 11550

۷۵/۷۵

۴۵ درجه

۱۸۳

۱۵۹

۱۸

۲۰

HT 11560

۱۱۰/۵۰

۴۵ درجه

۱۴۰

۱۵۸

۱۷

۲۰

HT 11570

۱۱۰/۷۵

۴۵ درجه

۱۸۸

۱۸۶

۱

۲۰

HT 11580

۱۱۰/۱۱۰

۴۵ درجه

۲۲۴

۱۹۵

۲۵

۲۰

HT 11590

۱۲۵/۱۱۰

۴۵ درجه

۲۵۸

۲۲۵

۱۸

۲

HT 11600

۱۲۵/۱۲۵

۴۵ درجه

۲۶۲

۲۳۴

۲۸

۵

HT 11610

۱۶۰/۱۱۰

۴۵ درجه

۲۷۵

۲۶۳

۱

۱۰

HT 11630

۱۶۰/۱۶۰

۴۵ درجه

۳۳۰

۲۹۴

۳۶

۱۰

HT 11700

۴۰/۴۰

۶۷ درجه

۱۱۸

۹۵

۱۶

۲۰

HT 11710

۵۰/۴۰

۶۷ درجه

۱۱۵

۹۷

۱۴

۲۰

HT 11720

۵۰/۵۰

۶۷ درجه

۱۱۸

۹۹

۲۰

۲۰

HT 11740

۷۵/۵۰

۶۷ درجه

۱۱۷

۱۰۹

۱۴

۲۰

HT 11750

۷۵/۷۵

۶۷ درجه

۱۶۵

۱۲۶

۲۸

۲۰

HT 11760

۱۱۰/۵۰

۶۷ درجه

۱۶۷

۱۲۹

۸

۲۰

HT 11770

۱۱۰/۷۵

۶۷ درجه

۱۶۹

۱۴۴

۲۲

۲۰

HT 11780

۱۱۰/۱۱۰

۶۷ درجه

۱۹۰

۱۶۰

۴۰

۱۰

HT 11900

۴۰/۴۰

۸۷ درجه

۱۱۷

۵۱

۲۳

۲۰

HT 11910

۵۰/۴۰

۸۷ درجه

۱۰۸

۸۶

۲۳

۲۰

HT 11920

۵۰/۵۰

۸۷ درجه

۱۱۷

۹۱

۲۸

۲۰

HT 11940

۷۵/۵۰

۸۷ درجه

۱۱۹

۹۹

۲۷

۲۰

HT 11950

۷۵/۷۵

۸۷ درجه

۱۵۸

۱۱۵

۴۰

۲۰

HT 11960

۱۱۰/۵۰

۸۷ درجه

۱۲۲

۱۲۵

۲۸

۲۰

HT 11970

۱۱۰/۷۵

۸۷ درجه

۱۶۶

۱۲۶

۴۰

۲۰

HT 11980

۱۱۰/۱۱۰

۸۷ درجه

۱۸۲

۱۳۳

۵۷

۱۰

HT 11990

۱۲۵/۱۱۰

۸۷ درجه

۲۵۷

۱۷۹

۵۸

۵

HT 12000

۱۲۵/۱۲۵

۸۷ درجه

۲۲۵

۱۷۹

۶۵

۵

HT 12010

۱۶۰/۱۱۰

۸۷ درجه

۲۳۰

۲۶۷

۵۸

۱۰

HT 12030

۱۶۰/۱۶۰

۸۷ درجه

۳۴۴

۲۴۳

۸۳

۱۰