بدون تصویر

زانو پوش فیت

توضیحات

زانو

کد

DN

[mm]

angle α

z1

L

[mm]

 تعداد در کارتن

HT 10700

۴۰

۱۵ درجه

۸

۶۹

۲۰

HT 10710

۴۰

۳۰ درجه

۹

۶۷

۲۰

HT 10720

۴۰

۴۵ درجه

۱۶

۷۷

۲۰

HT 10730

۴۰

۶۷ درجه

۲۰

۷۳

۲۰

HT 10750

۴۰

۸۷ درجه

۲۳

۸۰

۲۰

HT 10800

۵۰

۱۵ درجه

۱۰

۷۰

۲۰

HT 10810

۵۰

۳۰ درجه

۹

۶۸

۲۰

HT 10820

۵۰

۴۵ درجه

۱۷

۸۷

۲۰

HT 10830

۵۰

۶۷ درجه

۲۸

۷۷

۲۰

HT 10850

۵۰

۸۷ درجه

۲۸

۸۴

۲۰

HT 10900

۷۵

۱۵ درجه

۲۳

۹۱

۲۰

HT 10910

۷۵

۳۰ درجه

۱۱

۸۰

۲۰

HT 10920

۷۵

۴۵ درجه

۱۸

۹۲

۲۰

HT 10930

۷۵

۶۷ درجه

۲۹

۸۶

۲۰

HT 10950

۷۵

۸۷ درجه

۴۲

۹۴

۲۰

HT 11000

۱۱۰

۱۵ درجه

۲۴

۱۰۱

۲۰

HT 11010

۱۱۰

۳۰ درجه

۱۸

۱۰۰

۲۰

HT 11020

۱۱۰

۴۵ درجه

۳۶

۱۱۵

۲۰

HT 11030

۱۱۰

۶۷ درجه

۳۹

۱۲۲

۲۰

HT 11050

۱۱۰

۸۷ درجه

۵۹

۱۳۱

۲۰

HT 11100

۱۲۵

۱۵ درجه

۲۸

۱۲۲

۲۰

HT 11110

۱۲۵

۳۰ درجه

۱۹

۱۰۸

۲۰

HT 11120

۱۲۵

۴۵ درجه

۳۸

۱۲۹

۲۰

HT 11130

۱۲۵

۶۷ درجه

۵۵

۱۴۲

۲۰

HT 11150

۱۲۵

۸۷ درجه

۷۵

۱۴۷

۲۰

HT 11200

۱۶۰

۱۵ درجه

۳۰

۱۴۴

۱۰

HT 11210

۱۶۰

۳۰ درجه

۳۰

۱۱۳

۱۰

HT 11220

۱۶۰

۴۵ درجه

۵۰

۱۳۱

۱۰

HT 11250

۱۶۰

۸۷ درجه

۹۵

۱۶۲

۱۰