بدون تصویر

زانو پوش فیت سفید

توضیحات

زانو

کد

DN

[mm]

angle α

z1

[mm]

L

[mm]

تعداد در کارتن

HT 421008

۳۲

۱۵ درجه

۸

۵۲

۵۰

HT 421108

۳۲

۳۰ درجه

۹

۵۵

۵۰

HT 421208

۳۲

۴۵ درجه

۱۵

۵۸

۵۰

HT 421209

۳۲

۶۷ درجه

۱۴

۵۸

۵۰

HT 421308

۳۲

۸۸/۵ درجه

۲۷

۶۱

۵۰