بدون تصویر

اتصالات چهارگوش

توضیحات

اتصالات چهارگوش در صنايع متعددي كاربرد داشته و مانند اتصالات انعطاف پذير مدور از آنها براي جذب حركات محوري، جانبي و زاويه اي استفاده مي شود. نكته حياتي در طراحي اين نوع اتصالات اين است كه بدانيم حركات جانبي و زاويه اي در چه جهاتي رخ مي دهند و از آنجاييكه انواع تك بیلوز (Single)آنها تنها حركات جانبي اندكي را جذب مي كنند معمولاً طراحي آنها به صورت يونيورسال مناسب تر است. استفاده معمول آنها شامل اتصالات انعطاف پذير بين داكتها، حفاظت انتقال ابزارات مكانيكي و يا حفاظت از بخشهاي چهارگوش ماشينكاري شده مي باشد. توصيه مي شود در مواردي كه امتداد بلندي وجود دارد براي ممانعت از ايجاد خيز و تنشهاي بيش از حد در بیلوز، از ساپورت استفاده شود. انواع بیلوزهاي چهارگوش عبارتند از:

· Rounded corner

· Single miter corner

· Camera corner

· Double miter corner