بدون تصویر

اتصالات پنتوگرافیک یونیورسال

توضیحات

اتصالات پنتوگرافيك يونيورسال به بهترين نحو حركتهاي محوري را بين دو بیلوز به طرز مساوي توزيع مي كنند. اين اتصالات حاوي Control Rod هايي به فرم نشان داده شده در شكل هستند كه براي محدود كردن نيروي تراست طراحي نشده اند. در اتصالات پنتوگرافيك كماكان قابليت حركت جانبي نيز وجود دارد.