بدون تصویر

اتصالات آکاردئونی متعادل کننده فشار زانویی دار

توضیحات

اتصالات آكاردئوني متعادل كننده فشار زانويي دار نيز عملكردي مشابه انواع اتصالات خطي دارند به اين معني كه حركتهاي مختلف محوري ، جانبي و زاويه اي را دفع نموده ،‌ در برابر نيروي تراست مقاومت كرده و  نياز  به استفاده  از مسند  را از بين  مي برند و اگر حركت جانبي زياد باشد ، از نوع يونيورسال آنها استفاده مي شود اما تفاوت در اين است كه كاربرد اين نوع اتصالات در محلهاي تغيير مسير جريان مي باشد.

نوع يونيورسال اين اتصالات داراي يك بیلوز متعادل كننده در يك انتها و دو بیلوز جريان در انتهاي ديگر اتصال مي باشد. نحوه به تعادل رساندن نيروها در اين اتصالات به طور كلي اينگونه است كه به دليل ساختار Tie rod ها هنگام فشرده شدن بیلوزهاي جريان، بیلوز متعادل كننده كشيده مي شود و بالعكس . از برآيند اين كشيدگي و فشردگي نيروي تراست و حركتها جذب شده و به تعادل مي رسند.