بدون تصویر

اتصالات آکاردئونی متعادل کننده فشار خطی

توضیحات

در شرايطي كه به دليل كمبود فضا قادر به تعبيه مسند در ساختار پايپينگ نيستيم، اتصالات آكاردئوني متعادل كننده فشار خطي ابزار قدرتمندي براي جذب انواع حركتهاي محوري،‌ جانبي و زاويه اي مي باشند. اين نوع اتصالات از سويي در برابر نيروي تراست مقاومت مي نمايند و اگر حركت جانبي قابل ملاحظه اي وجود داشته باشد از نوع يونيورسال آنها استفاده مي شود. عملكرد اتصالات متعادل كننده از اين جهت قابل توجه است كه در هنگام رويداد حركت محوري كششي، بیلوز هاي جريان كشيده شده و بیلوز متعادل كننده فشرده مي شود و برعكس در هنگام رويداد حركتهاي محوري فشاري، بیلوز هاي جريان فشرده شده و بیلوز متعادل كننده كشيده مي شود و در هر دو صورت برآيند اين حركتها و نيروها، نيروي تراست را جذب نموده و به تعادل مي رساند.