فلنج فولادی ابزار و حلقه هایی دیسکی شکل هستند که همیشه به صورت جفت به کمک پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند و دارای سوراخ هایی در اطرافشان هستند که برای اتصال استفاده می شود و هنگامی که وارد لوله می شوند یک سد ایجاد کرده و لوله را مسدود می کند و کاربرد اصلی آن نیز بستن اتصال قطعات، لوله ها، شیرآلات و دستگاه ها به یکدیگر است واز کاربرد دیگر آن میتوان به تغییر مسیر و تغییر قطر لوله ها اشاره کرد.

فلنج های فولادی

 • فروشنده انواع فلنج فولادی کربن استیل فورج A105 , A182 F11 , A350 LF2
 • فلنج گلودار فولادی کلاس ,۱۵۰,۳۰۰,۶۰۰,۱۵۰۰,۲۵۰۰,RF,RTG
 • فلنج عینکی A515 GR70
 • فلنج اسلیپون فولادی کربن استیل فورج
 • فلنج کور فولادی کربن استیل فورج
 • فلنج ساکت ولد فولادی کربن استیل فورج
 • فلنج ساکت ولد فولادی کربن استیل فورج
 • فلنج دنده ای گالوانیزه فولادی کربن استیل فورج

لیست قیمت انواع فلنج فولادی

 • لیست قیمت فلنج فولادی کلاس ۱۵۰
 • لیست قیمت فلنج فولادی کلاس ۳۰۰
 • لیست قیمت فلنج فولادی کلاس ۶۰۰

تامین فلنج های وارداتی اروپایی و چینی به همراه محصولات ایرانی با کیفیت و ضمانت شرکتی

فلنج های فولادی از لحاظ کاربرد  به دسته های مختلف: سطح ساده، سطح برجسته، حلقه مشترک، نرو ماده، صفحه شیاردار و… تقسیم می شود آب بندی بین دو فلنج توسط (Gasket) که در بین آن ها قرار داده می شود انجام می گیرد. جنس فلنج ها از فولاد وآلیاژهای از چدن، استیل و سایرمتریال فلزی ساخته می شود.

 

 

 

لیست قیمت لوله و اتصالات آذین ۹۴

کد نام قیمت
۱۰۰۰۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۰mm ۱۵٫۳۶۰
۱۰۰۱۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۵mm ۲۴٫۲۳۰
۱۰۰۱۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۳۲mm ۴۳٫۳۰۰
۱۰۰۱۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۴۰mm ۷۴٫۲۱۰
۱۰۰۱۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۵۰mm ۱۲۱٫۵۹۰
۱۰۰۱۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۶۳mm ۱۹۴٫۰۶۰
۱۰۰۲۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۷۵mm ۲۹۴٫۴۷۰
۱۰۰۲۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۹۰mm ۴۲۶٫۶۲۰
۱۰۰۲۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۱۰mm ۶۴۵٫۷۲۰
۱۰۰۲۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۲۵mm ۸۴۷٫۰۵۰
۱۰۱۰۸ لوله فویلدار -۲۰mm ۲۸٫۸۰۰
۱۰۱۱۰ لوله فویلدار -۲۵mm ۴۰٫۸۲۰
۱۰۱۱۲ لوله فویلدار -۳۲mm ۶۶٫۳۴۰
۱۰۱۱۴ لوله فویلدار -۴۰mm ۹۸٫۳۸۰
۱۰۱۱۶ لوله فویلدار -۵۰mm ۱۴۴٫۸۴۰
۱۰۱۱۸ لوله فویلدار -۶۳mm ۲۲۱٫۸۸۰
۱۱۰۰۸ بوشن -۲۰mm ۱٫۶۹۰
۱۱۰۱۰ بوشن -۲۵mm ۲٫۵۸۰
۱۱۰۱۲ بوشن -۳۲mm ۴٫۹۵۰
۱۱۰۱۴ بوشن -۴۰mm ۹٫۵۸۰
۱۱۰۱۶ بوشن -۵۰mm ۱۶٫۵۶۰
۱۱۰۱۸ بوشن -۶۳mm ۲۷٫۸۸۰
۱۱۰۲۰ بوشن -۷۵mm ۴۸٫۰۲۰
۱۱۰۲۲ بوشن -۹۰mm ۸۰٫۹۶۰
۱۱۰۲۴ بوشن -۱۱۰mm ۱۲۸٫۵۸۰
۱۱۰۲۶ بوشن -۱۲۵mm ۱۶۱٫۳۹۰
۱۱۱۱۲ بوشن تبدیل -۲۰*۲۵ ۲٫۲۱۰
۱۱۱۱۴ بوشن تبدیل -۲۰*۳۲ ۲٫۷۲۰
۱۱۱۱۶ بوشن تبدیل -۲۵*۳۲ ۳٫۰۴۰
۱۱۱۱۸ بوشن تبدیل -۲۰*۴۰ ۵٫۱۷۰
۱۱۱۲۰ بوشن تبدیل -۲۵*۴۰ ۵٫۳۵۰
۱۱۱۲۲ بوشن تبدیل -۳۲*۴۰ ۶٫۶۳۰
۱۱۱۲۴ بوشن تبدیل -۲۰*۵۰ ۸٫۱۰۰
۱۱۱۲۶ بوشن تبدیل -۲۵*۵۰ ۸٫۱۳۰
۱۱۱۲۸ بوشن تبدیل -۳۲*۵۰ ۸٫۲۲۰
۱۱۱۳۰ بوشن تبدیل -۴۰*۵۰ ۹٫۶۹۰
۱۱۱۳۲ بوشن تبدیل -۲۵*۶۳ ۱۳٫۱۹۰
۱۱۱۳۴ بوشن تبدیل -۳۲*۶۳ ۱۳٫۷۷۰
۱۱۱۳۶ بوشن تبدیل -۴۰*۶۳ ۱۷٫۵۴۰
۱۱۱۳۸ بوشن تبدیل -۵۰*۶۳ ۱۶٫۴۹۰
۱۱۱۴۰ بوشن تبدیل -۴۰*۷۵ ۳۲٫۳۶۰
۱۱۱۴۲ بوشن تبدیل -۵۰*۷۵ ۳۳٫۴۱۰
۱۱۱۴۴ بوشن تبدیل -۶۳*۷۵ ۳۹٫۳۹۰
۱۱۱۴۶ بوشن تبدیل -۵۰*۹۰ ۴۹٫۱۵۰
۱۱۱۴۸ بوشن تبدیل -۶۳*۹۰ ۵۵٫۷۰۰
۱۱۱۵۰ بوشن تبدیل -۷۵*۹۰ ۶۵٫۲۰۰
۱۱۱۵۲ بوشن تبدیل -۶۳*۱۱۰ ۷۲٫۴۴۰
۱۱۱۵۴ بوشن تبدیل -۷۵*۱۱۰ ۷۶٫۲۶۰
۱۱۱۵۶ بوشن تبدیل -۹۰*۱۱۰ ۹۲٫۱۶۰
۱۲۱۰۸ زانو ۹۰ درجه -۲۰mm ۲٫۸۵۰
۱۲۱۱۰ زانو ۹۰ درجه -۲۵mm ۳٫۹۸۰
۱۲۱۱۲ زانو ۹۰ درجه -۳۲mm ۸٫۰۲۰
۱۲۱۱۴ زانو ۹۰ درجه -۴۰mm ۱۶٫۶۴۰
۱۲۱۱۶ زانو ۹۰ درجه -۵۰mm ۲۸٫۲۶۰
۱۲۱۱۸ زانو ۹۰ درجه -۶۳mm ۵۰٫۱۱۰
۱۲۱۲۰ زانو ۹۰ درجه -۷۵mm ۷۶٫۶۰۰
۱۲۱۲۲ زانو ۹۰ درجه -۹۰mm ۱۴۶٫۶۰۰
۱۲۱۲۴ زانو ۹۰ درجه -۱۱۰mm ۲۳۰٫۳۳۰
۱۲۱۲۶ زانو ۹۰ درجه -۱۲۵mm ۳۶۴٫۵۶۰
۱۲۲۰۸ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۰mm ۳٫۹۳۰
۱۲۲۱۰ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۵mm ۵٫۶۲۰
۱۲۳۱۲ زانو ۹۰ درجه تبدیل۲۵*۲۰ mm ۶٫۳۴۰
۱۲۵۰۸ زانو ۴۵ درجه -۲۰mm ۳٫۲۲۰
۱۲۵۱۰ زانو ۴۵ درجه -۲۵mm ۵٫۰۰۰
۱۲۵۱۲ زانو ۴۵ درجه -۳۲mm ۸٫۵۵۰
۱۲۵۱۴ زانو ۴۵ درجه -۴۰mm ۱۶٫۷۰۰
۱۲۵۱۶ زانو ۴۵ درجه -۵۰mm ۲۸٫۲۰۰
۱۲۵۱۸ زانو ۴۵ درجه -۶۳mm ۳۶٫۴۰۰
۱۳۱۰۸ ۳راه -۲۰mm ۳٫۴۵۰
۱۳۱۱۰ ۳راه -۲۵mm ۴٫۹۸۰
۱۳۱۱۲ ۳راه -۳۲mm ۹٫۴۹۰
۱۳۱۱۴ ۳راه -۴۰mm ۱۹٫۳۸۰
۱۳۱۱۶ ۳راه -۵۰mm ۳۲٫۴۷۰
۱۳۱۱۸ ۳راه -۶۳mm ۵۹٫۵۷۰
۱۳۱۲۰ ۳راه -۷۵mm ۱۰۷٫۷۸۰
۱۳۱۲۲ ۳راه -۹۰mm ۱۹۶٫۴۷۰
۱۳۱۲۴ ۳راه -۱۱۰mm ۲۹۰٫۴۳۰
۱۳۱۲۶ ۳راه -۱۲۵mm ۴۳۴٫۷۵۰
۱۳۲۰۸ ۳راه کنج -۲۰mm ۶٫۵۴۰
۱۳۲۱۰ ۳راه کنج -۲۵mm ۷٫۷۵۰
۱۳۵۲۰ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۰ ۶٫۲۷۰
۱۳۵۲۲ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۵ ۵٫۴۰۰
۱۳۵۲۴ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۵*۲۰ ۷٫۶۹۰
۱۳۵۳۲ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۲۰ ۹٫۲۴۰
۱۳۵۳۴ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۳۲ ۸٫۸۵۰
۱۳۵۴۰ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۵*۳۲ ۹٫۴۷۰
۱۳۵۴۱ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۰*۴۰ ۱۶٫۱۳۰
۱۳۵۴۲ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۵*۴۰ ۱۶٫۹۷۰
۱۳۵۴۵ ۳راه تبدیل – ۴۰*۳۲*۴۰ ۱۷٫۸۲۰
۱۳۵۶۵ ۳راه تبدیل – ۵۰*۳۲*۵۰ ۲۶٫۹۵۰
۱۴۱۰۸ درپوش -۲۰mm ۱٫۹۸۰
۱۴۱۱۰ درپوش -۲۵mm ۲٫۹۹۰
۱۴۱۱۲ درپوش -۳۲mm ۳٫۹۰۰
۱۴۱۱۴ درپوش -۴۰mm ۶٫۵۶۰
۱۴۱۱۶ درپوش -۵۰mm ۱۲٫۸۱۰
۱۴۱۱۸ درپوش -۶۳mm ۲۸٫۵۲۰
۱۴۱۲۰ درپوش -۷۵mm ۳۸٫۸۸۰
۱۴۱۲۲ درپوش -۹۰mm ۵۸٫۵۷۰
۱۴۱۲۴ درپوش -۱۱۰mm ۹۴٫۳۰۰
۱۶۱۰۸ لوله خمدار -۲۰mm ۸٫۴۹۰
۱۶۱۱۰ لوله خمدار -۲۵mm ۱۲٫۰۹۰
۱۶۱۱۲ لوله خمدار -۳۲mm ۲۶٫۰۲۰
۱۶۵۰۸ پل بست دار -۲۰mm ۶٫۵۰۰
۱۶۵۱۰ پل بست دار -۲۵mm ۸٫۱۰۰
۱۷۱۰۸ چهار راه -۲۰mm ۷٫۶۳۰
۱۷۱۱۰ چهار راه -۲۵mm ۹٫۴۵۰
۲۰۱۰۸ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۱۸٫۵۲۰
۲۰۱۱۰ زانو بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۲۹٫۸۹۰
۲۰۱۱۲ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۱۹٫۸۶۰
۲۰۵۰۸ زانو مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۰٫۵۶۰
۲۰۵۰۹ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۰ ۴۰٫۸۹۰
۲۰۵۱۲ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۲٫۶۰۰
۲۱۰۰۸ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۷٫۹۰۰
۲۱۰۱۰ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۷٫۰۵۰
۲۱۰۱۱ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۱۹٫۰۹۰
۲۱۰۱۲ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۶٫۷۲۰
۲۱۰۱۴ بوشن یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۴۴٫۸۱۰
۲۱۱۱۶ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۹۷٫۴۶۰
۲۱۱۱۸ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۱۷٫۱۸۰
۲۱۱۲۰ بوشن یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۲۶۸۷۳۰
۲۱۱۲۲ بوشن یکسر فلزی – “۲ ۲/۱*۷۵ ۳۵۸٫۳۰۰
۲۱۱۲۴ بوشن یکسر فلزی – “۳*۹۰ ۱٫۱۶۹٫۲۷۰
۲۱۱۲۶ بوشن یکسر فلزی – “۴*۱۱۰ ۱٫۴۸۰٫۴۹۰
۲۱۲۰۸ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۷٫۱۳۰
۲۱۲۱۰ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۴۲٫۳۴۰
۲۱۲۱۱ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۸٫۸۱۰
۲۱۲۱۲ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۴۰٫۲۲۰
۲۱۲۱۴ مغزی یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۶۹٫۲۲۰
۲۱۳۱۶ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۱۶۳٫۲۴۰
۲۱۳۱۸ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۹۷٫۰۴۰
۲۱۳۲۰ مغزی یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۳۶۵٫۰۴۰
۲۳۰۰۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۸٫۵۲۰
۲۳۰۱۰ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۳۱٫۱۴۰
۲۳۰۱۲ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۱۹٫۸۶۰
۲۳۰۱۴ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۹٫۱۱۰
۲۳۰۱۶ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۳۲ ۳۴٫۴۷۰
۲۳۰۱۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۴۵٫۲۳۰
۲۳۵۰۸ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۰ ۳۲٫۱۶۰
۲۳۵۰۹ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۰ ۴۴٫۱۱۰
۲۳۵۱۰ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۴۲٫۶۸۰
۲۳۵۱۱ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۵ ۳۵٫۱۸۰
۶۹٫۲۳۵۱۴ مهره ماسوره بوشن فلزی”۲/۱*۲۰ ۶۶٫۳۵۰
۲۳۵۱۵ مهره ماسوره بوشن فلزی”۴/۳*۲۵ ۹۳٫۶۳۰
۲۳۵۱۶ مهره ماسوره بوشن فلزی”۱*۳۲ ۱۲۹٫۲۴۰
۲۸۵۱۰ مهره ماسوره مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۷۶٫۸۹۰
۲۵۰۰۸ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۱٫۲۸۰
۲۵۰۱۰ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۳۱٫۳۴۰
۲۵۰۱۲ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۳٫۹۹۰
۲۵۰۱۴ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۳۰٫۹۴۰
۲۵۰۱۸ سه راه بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۵۲٫۱۹۰
۲۵۵۰۶ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۰ ۳۶٫۵۲۰
۲۵۵۱۰ سه راه مغزی فلزی – “۴/۳*۲۰ ۴۷٫۱۴۰
۲۵۵۱۲ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۵ ۳۳٫۵۷۰
۲۶۰۱۰ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۲۲٫۱۰۰
۲۶۰۱۴ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۲۴٫۰۳۰
۲۶۰۱۶ سه راه بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۳۴٫۱۰۰
۲۶۵۱۰ سه راه مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۵٫۷۳۰
۲۶۵۱۸ سه راه مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۶٫۴۸۰
۴۰۲۰۲ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۰mm ۱۶٫۱۴۰
۴۰۲۰۴ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۵mm ۲۱٫۴۵۰
۴۰۳۰۸ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۰mm ۵۵٫۶۹۰
۴۰۳۱۰ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۵mm ۶۹٫۰۵۰
۴۰۵۰۹ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۰mm ۱۲۴٫۷۸۰
۲۰۵۱۳ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۵mm ۱۵۱٫۷۳۰
۲۰۵۱۱ شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه۲۰mm ۱۲۳٫۵۴۰
۴۰۸۰۸ شیر فلکه(کامل) – ۲۰mm ۶۱٫۵۲۰
۴۰۸۱۰ شیر فلکه(کامل) – ۲۵mm ۹۴٫۴۱۰
۴۰۸۱۲ شیر فلکه(کامل) – ۳۲mm ۱۵۷٫۶۷۰
۴۰۹۴۰ بست لوله – ۲۰mm ۸۶۰
۴۰۹۴۲ بست لوله – ۲۵mm ۹۸۰
۴۰۹۴۴ بست لوله – ۳۲mm ۱٫۴۵۰
۴۰۹۴۶ بست لوله – ۴۰mm ۲٫۶۵۰
۴۱۱۰۰ درپوش رزوه دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۰۸۰
۴۱۱۰۲ درپوش رزوه دار (۴/۳) – ۲۵mm ۱٫۵۳۰
۴۱۱۰۴ درپوش رزوه دار (۱) – ۳۲mm ۲٫۹۲۰
۴۱۱۲۰ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۸۷۰
۴۱۱۲۲ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۴/۳) – ۲۵mm ۲٫۸۰۰
۴۱۱۲۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱) – ۳۲mm ۲٫۶۹۰
۴۱۱۵۱ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۲/۱) – ۲۰mm ۲٫۷۹۰
۴۱۱۵۲ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۴/۳) – ۲۵mm ۴٫۳۲۰
۴۱۱۵۳ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۱) – ۳۲mm  
۴۱۲۰۸ شابلون – “۲/۱  
۴۱۲۱۰ شابلون – “۴/۳  
۳۰۲۱۸ فلنچ – ۶۳mm  
۳۰۳۱۸ آداپتور فلنچ – ۶۳mm  
۳۰۲۲۰ فلنچ – ۷۵mm  
۳۰۳۲۰ آداپتور فلنچ – ۷۵mm  
۳۰۲۲۲ فلنچ – ۹۰mm  
۳۰۳۲۲ آداپتور فلنچ – ۹۰mm  
۳۰۲۲۴ فلنچ – ۱۱۰mm  
۳۰۳۲۴ آداپتور فلنچ – ۱۱۰mm  
۵۰۱۲۱ جعبه ابزار  
۵۰۱۲۲ دستگاه جوش ۵۰-۲۰  
۵۰۱۲۳ صفحه المنت  
۵۰۱۲۴ ترموستات دستگاه جوش  
۵۰۱۲۶ دستگاه جوش ۱۲۵-۶۳  
۵۰۱۲۸ دسته اتو  
۵۰۱۳۰ دستگاه جوش نیمه اتوماتیک ۱۲۵-۵۰  
۵۰۲۰۸ قالب دستگاه المنت – ۲۰mm  
۵۰۲۱۰ قالب دستگاه المنت – ۲۵mm  
۵۰۲۱۲ قالب دستگاه المنت – ۳۲mm  
۵۰۲۱۴ قالب دستگاه المنت – ۴۰mm  
۵۰۲۱۶ قالب دستگاه المنت – ۵۰mm  
۵۰۲۱۸ قالب دستگاه المنت – ۶۳mm  
۵۰۲۲۰ قالب دستگاه المنت – ۷۵mm  
۵۰۲۲۲ قالب دستگاه المنت – ۹۰mm  
۵۰۲۲۴ قالب دستگاه المنت – ۱۱۰mm  
۶۰۳۰۲ قیچی لوله بر M42  
۷۰۳۰۲ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) – ۲۵*۲۰  
۷۰۳۰۴ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) – ۴۰*۳۲  
۷۰۳۰۶ رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) – ۵۰*۴۰  
۷۰۳۰۹ تیغه رنده لوله های پنج لایه-فویلدار  
۵۰۴۱۰ دستگاه برش لوله mm 40-110  
۱۰۰۰۴ کابل و انبر جوش کامل  
۷۰۳۰۸ رنده لوله های پنج لایه-فویلدار – ۵۰*۶۳  
۵۰۳۱۰ متر ۳ متری  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

لوله و اتصالات، فلنج یا شیرفلکه صنعتی؟

بهترین قیمت ها در برابر بالاترین کیفیت

تمام قطعات مکانیکال و پسیو که بر روی خطوط لوله نصب می شوند را می توانید به سادگی در کنار هم داشته باشید، ما در طی سالها توانسته است که با برقراری ارتباط با تولید کننده ها و وارد کننده های اصلی بازار و همین طور تامین برخی اجناس به صورت مستقیم سابقه خوبی از تامین اجناس مورد نیاز تاسیسات را بجا بگذارد. کلیه موارد ذکر شده را می توانید برای هر گوشه ایران سفارش دهید.

تامین شیر فلکه صنعتی

مجموعه ای کامل از انواع شیر فلکه های صنعتی با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش از بهترین برند های دنیا تامین می کند. ما نماینده مارک های بسیار معتبری همچون فاراب، وگ بی همتا هستیم و همین طور در زمینه شیر پروانه ای وارد کننده مستقیم این دسته شیرها می باشیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه محصول مورد نظر کاتالوگ دانلود کنید و یا با کارشناس فروش مجموعه ما تماس بگیرید

فلنج از آلیاژ های متنوع فولادی و استیل و پلی اتیلن

یکی از ممترین تجهیزات خطوط لوله فلنج ها هستند، ما علاوه بر تامین انواع فلنج با آلیاژ های متنوع و در سایز های مختلف سفارش تولید و ساخت فلنج بر اساس نقشه شما را نیز انجام می دهیم. فروش انواع فلنج های استیل و فولادی و پلی اتیلن با شکل های ظاهری متفاوت مانند تخت، کور، اریفیس، گلودار و غیره تخصص ماست. همین طور می توانیم فلنج را از بین تولید کنندگان داخلی و خارجی تهیه کنیم و یا با آلیاژ های خاص سفارش دهیم. ضمنا فلنج گلودار با روکش تفلون ضد اسید و خورندگی را نیز می توانید سفارش دهید.

 • فروش با قیمت مناسب فلنج های خارجی اروپایی
 • تامین فلنج از تولید کننده های چینی با کیفیت
 • تولید فلنج های خاص با آلیاژ سفارشی
 • فلنج های ایرانی استیل و فولادی و پلی اتیلن

فروش انواع شیر توپی با آلیاژ های مختلف

می توان شیر توپی را به عنوان قدیمی ترین و پرکاربرد ترین نوع شیر در صنعت لوله کشی معرفی کرد. این شیر در هسته میانه خود یک عملگرد گرد با سوراخ میانی دارد و به همین خاطر به آن شیر توپی یا بال ولو می گویند. البته گاهی این مدل شیر را به اصطلاح شیر گازی هم می نامند و مدل های برنجی آن در ساختمان ها قابل رویت است. شیر توپی نیز مانند انواع دیگر شیر ها دستی و کنترلی دارد و توسط پنوماتیک، برق یا دسته محرک باز و بسته می شود. جنس بدنه این شیر ها معمولا چدن و فولاد یا برنج و استیل است. البته نوع پلی اتیلن این شیر نیز موجود است که برای لوله های سفید و آذین و آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. شیر توپی یا همان بال ولو در سایز ها و کلاس های مختلفی عرضه می شود. همین طور برخی از این شیر ها چند راهه هستند و برای کنترل جریان سیالات مختلف استفاده می شوند.

فروش انواع شیر پروانه ای با آلیاژ های مختلف

شیر پروانه ای و یا ویفری به نوعی از شیر اطلاق می شود که دهانه آن به صورت باله یک پروانه باز و بسته می شود این شیر برای نصب در بین دو فلنج و میانه یک خط لوله کاربرد دارد و مهمترین عضو از خانواده شیر های صنعتی به شمار می رود. بهترین خاصیت این نوع شیر نصب کم جا و همین طور باز و بسته شدن سریع آن هست. این شیر ها به دلیل نداشتن پایه های استوار وزن پایینی دارند تا فشار زیادی به لوله ها وارد نکنند همین طور برای شرایطی که سیال بسیار غلیط مانند شیره هست و یا ماده به صورت پودری و پر از املاح هست بهترین گزینه هستند. شیر پروانه ای استیل و شیر پروانه ای فولادی و در نهایت شیر پروانه ای پلی اتیلن از آلیاژهای این نوع شیر به شمار می روند. نوع دستی این شیر ها توسط اهرم و یا گیربکس باز و بسته می شود البته انواع اتوماتیک این شیر به صورت پنوماتیک و با اکچویتر برقی ساخته می شود. شیر گیوتینی شباهت های زیادی به این شیر ها دارد و مدل شیر پروانه ای مستطیل که برای کانال های باز استفاده می شود نیز در سایز های متنوع تولید می شود. این شیر ها بسیار شبیه به شیر گیوتینی هستند.

گیت ولو

شیر فلکه های کشویی را با نامه های مختلفی می شناسیم، شیر دروازه ای، گیت ولو، gate valve خلاصه نام های زیادی برای این ابزار پرکاربرد وجود دارد که تازه آن ها را به یک محصول ثابت می رساند. هر نامی که به این محصول اطلاق کنیم مانند همه شیر ها المان های مشخصی را دارد که در زمان تولید بر اساس آنها ساخته می شود و نیاز های قشر خاصی از تاسیساتی ها را برآورده می کند.

شیر کشویی چدنی

شیر های دروازه ای چدنی بیش از هر مدلی دیگر در تاسیسات آب و فاضلاب کاربرد دارند، این دسته شیر ها علاوه بر ایران در کشورهای همسایه نزدیک هم تولید می شوند، مانند ترکیه و چین، البته همیشه شرکت های پیمانکار آب به دنبال کالای چینی نیستند اما به دلیل کیفیت و استاندارد های بالای این محصول در تولیدات ایرانی لزومی به خرید از برند های اروپایی هم نیست، با توجه به اینکه این تولیدات از استاندارد های بالایی برخوردار هستند و همین طور پروسه تولید این محصولات ساده است می توانید از برند های ایرانی مانند فاراب، وگ بی همتا، فارابل و غیره استفاده نمایید. این شیر ها ممکن است زبانه لاستیکی و یا با زبانه های فلزی باشند که بسته به کاربرد آنها در صنایع مختلف می توانید آنها را تهیه کنید

شیر کشویی فولادی

فولادی که در این شیر ها استفاده می شود معمولا از آلیاژ WCB یا WCC هستند البته مدل آلیاژ شاید برای خیلی ها تفاوتی نداشته باشد و بیشتر عایق بند و همین طور پوشش رنگ این دسته محصولات است که برای آنها مهم است، مسلما در زمان خرید المان های این چنین را توسط مهندسین و کارشناس خط خود ردیافت کرده اید. البته در ایران یافتن شیر ها با آلیاژ های مختلف دردسر بزرگی است اما می توان روی مارک های اروپایی حساب کرد.

دریچه کامپوزیت و چدنی منهول

دریچه کامپوزیت, از ترکیب مواد و رزین های پلیمری و مواد شیمیایی دیگر حاصل می شوند. دریچه منهول کامپوزیتی به دلیل کاهش هزینه ها، مقاومت مکانیکی و هیدرولیکی بالا و مقاومت شیمیایی و حتی حرارتی بالا و مقاوم بودن در برابر آتش، مواد شیمیایی خورنده و فرسایش به شدت در حال رشد و جایگزین شدن محصولات فلزی می شوند.

دریچه های کامپوزیت طبق استاندارد BS-124 تولید و طبق کلاس های مندرج در جدول ذیل تست میگردند

مزیت دریچه‌ کامپوزیت

 • ضد سرقت بودن دریچه به جهت استفاده از مواد غیر قابل بازیافت
 • مقاوم در برابر خوردگی, پوسیدگی و آب‌های اسیدی
 • داشتن آنتی UV جهت مقاومت در برابر نور آفتاب
 • قابل استفاده در هر نوع محیط آب و هوایی و دمای بالا و زیر صفر
 • سبک بودن دریچه و در عین حال مقاوم در برابر فشارهای بالا
 • تنوع رنگ و طرح دریچه بنا بر اصول زیبا سازی شهر
 • جلوگیری از تولید صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه
 • امکان هم سطح سازی دریچه بدون جابجایی کلاف

رنگ دریچه کامپوزیتی منهول

دریچه های کامپوزیت طبق استاندارد BS-124 تولید و طبق کلاس های مندرج در جدول تست میگردند

دریچه های چدنی  دارای مشکلاتی از جمله موارد زیر هستند :

 • وزن بسیار زیاد
 • خوردگی در محیط های شرجی و مرطوب
 • قابلیت بازیافت شدن
 • قیمت بسیار بالا
 • موارد ۳ و ۴ نتیجه می دهد که این دریچه ها به طور گسترده مورد سرقت قرار می گیرند
 • به خاطر وزن زیاد در هنگام حمل و نصب ، هزینه  فراوانی را به کارفرما تحمیل می کنند
 • سر و صدا به هنگام عبور وسایل نقلیه از روی آنها
 • عدم سازگاری مناسب با زیر سازی های آسفالت

دریچه های منهول کامپوزیت

 این دریچه ها بر اساس استاندارد EN124 طراحی ساخته و تولید می شوند . بر اساس این استاندارد این دریچه ها مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالایی برای انواع مصارف داشته و در کلاس های مختلف از تحمل بار ۷٫۵  تا ۶۰ تن متغیر می باشند .

 دریچه های منهول کامپوزیتی بر خلاف دریچه های منهول چدنی دارای مزایی زیر می باشند :

 • وزن بسیار کم در قیاس با دریچه های چدنی،  هزینه های بسیار کم در حمل و نصب و کاهش خطرات جانبی برای کارگرهای نصاب
 • عدم خوردگی در شرایط مختلف و بد آب و هوا و سازگاری با هر نوع آب و هوا
 • به علت ساختار ترموست غیر قابل بازیافت می باشند و در تمام عمر خود که بیش از شصت سال تخمین زده می شود فقط به عنوان یک دریچه منهول کامپوزیتی قابل مصرف می باشند
 • قیمت بسیار پایین در قیاس با دریچه های گران قیمت چدنی
 • بدون هیچ لرزش و تکانی و بدون ایجاد هرگونه سر و صدا در هنگام عبور وسایل نقلیه از روی آنها
 • سازگار با زیر سازی های آسفالت و دیگر موارد

توصیف دریچه منهول

دریچه منهول یک صفحه قابل جابجایی متشکل از دربی بر روی دهانه باز منهول،برای جلوگیری از سقوط افراد به درون آن می باشد.

دریچه های منهول معمولا از چدن، بتن و یا ترکیبی از این دو ساخته می شوند. آن ها همچنین ممکن است از پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه یا دیگر مواد کامپوزیتی (مخصوصا در مکان هایی که سرقت دریچه موجب نگرانی می باشد) ساخته شوند.

به دلایلی نظیر وزن بالای درب های منهول چدن وچدن بتن ودرمقابل وزن کمتر دریچه منهول های کامپوزیتی،مقاومت بیشتر در برابر لغزش این گونه دریچه های منهول که ایمنی جاده ها را حتی در وضعیت بد آب و هوا تضمین می کندو درنهایت خواص عایق الکتریکی دریچه های منهول کامپوزیتی موجب استفاده ی روزافزون از این نوع دریچه ها در سطح جهان گردیده است. دریچه ها معمولا دارای حفره هایی می باشند که معمولا از وارد کردن قلاب های دسته دار به درون آن ها برای بلند کردن دریچه استفاده می شود .این حفره ها می توانند به منظور آب بندی یا مجرای عبور نور به درون منهول نیز به کارروند. نکته ی قابل توجه اینکه علاوه بر وزن و طبیعت سنگین دریچه های منهول چدنی، این دریچه ها معمولا برای فروش بعنوان غراضه، به ویژه درزمان افزایش قیمت فلز دزدیده می شوند.

مزایای استفاده از دریچه های منهول کامپوزیتی

 • مقاومت در برابر خوردگی

مواد کامپوزیتی در برابر مواد شیمیایی مقاوم بوده و در اثر تماس مداوم با عوامل جوی دچار خوردگی و زنگ زدگی نمی شوند. این مواد می توانند ظرفیت تحمل بار خود را در درمحدوده ی دمایی بین ۸۰- و در ۱۰۰+ درجه سیلسیوس بدون تغییر نگه دارند به همین دلیل دریچه های کامپوزیت هرگز نیاز به رنگ آمیزی ندارند.

استفاده از این دریچه ها به خصوص در مناطقی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد مناسب است چرا که آن ها در مقابل مواد خورنده مقاوم بوده و خطر جرقه های خطرناک را کاهش می دهدبه همین دلیل دریچه های ساخته شده از مواد کامپوزیتی می توانند در ایستگاه های سوخت گیری یا واحدهای ذخیره سوخت نصب شوند.

 • عایق بندی الکتریکی

دریچه های ساخته شده از مواد کامپوزیت به خصوص برای نصب در محل های عابر پیاده مناسب می باشند زیرا این دریچه ها عابرین پیاده را به خصوص در محیط های مرطوب محافظت می کنند.

مواد کامپوزیتی مواد نارسانای الکتریکی می باشند و بعنوان سدی در مقابل میدان های مغناطیسی ناشی از کابل های زیر زمینی عمل می کنند همچنین این مواد رسانای ضعیف حرارتی می باشدکه در برابر نشت بخار آب داغاز سیستم های لوله کشی حرارت مرکزی مقاومت می کنند.

 • سبکی و قابلیت حمل

وزن دریچه های کامپوزیتی ۷۰% کمتر از وزن دریچه های چدنی می باشدلذا قابلیت حمل و نصب آسانی دارند که این امر منجر به صرفه جویی در هزینه های مربوط به نیروی انسانی و ابزارآلات و کاهش صدمات در طول نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری می شود.

وزن کم دریچه ها همچنین منجر به کاهش هزینه های حمل و نقل می گردد. تمامی دریچه ها مطابق با استاندارد EN 124 طراحی شده اند که دارای تحمل بار A15,B125,C250,D400 می باشند.

 • کاهش صدا

از دیگر مزایای استفاده از دریچه های منهول کامپوزیتی در مقایسه با دریچه های منهول چدنی، کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده است.

مواد و آب بندی که برای نصب آنها استفاده می شود آنها را برای کاهش انتشار بو در محیط زیست مناسب می کند.

 • کنترل بو

سیستم های فاضلاب و جمع آوری می توانند مشکلات قابل توجهی با سولفید هیدروژن(H2S) و دیگر بوها داشته باشند. قاب ها و دریچه های منهول فایبرگلاس برای آب بندی بهتر طراحی و ساخته شده اند که کنترل بهتر بو را نتیجه می دهد. دریچه منهول های فایبرگلاس برای محیط های حساس به بوی فاضلاب از جمله محله های با جمعیت زیاد، پارک ها، مناطق تفریحی، جزایر، سواحل و استراحتگاه ها ایده آل می باشند.

 • حفاظت از محیط زیست

تولید دریچه ها از مواد کامپوزیت کاهش قابل توجه انتشار CO2را در مقایسه با دریچه های چدنی تضمین می کند. این امر در هنگام مقایسه انرژی مورد نیاز برای رسیدن به درجه حرارت قالب چدن (بیشتر از ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد) و انرژی مورد نیاز برای رسیدن به درجه حرارت قالب مواد کامپوزیت (نزدیک به ۶۰ درجه سانتی گراد) آشکار می شود.

 • پیشگیری از سرقت

ارزش آهن غراضه به طور فزاینده ای رو به افزایش است و در نتیجه تعداد سارقان این دریچه ها نیزروزبه روز به افزایش می یابداز این رو هر روز تعداد دریچه هایی که دزدیده شده اند تا به فروش رسیده و ذوب شوندنیز روبه افزایش است .

این امر علاوه بر خسارت اقتصادی ناشی از نیاز به جایگزینی محصولات به سرقت رفته، خطر حوادث جدی و آسیب های ناشی از دهانه های باز در جاده هارا نیز درپی دارد.

 • امکان تولید به صورت سفارشی

دریچه را می توان با درج آرم شرکت، خدمات و یا اسپانسر بر روی آن همچنین در رنگ های مختلف تولید نمود.

کاربرد دریچه های منهول

دریچه های منهول کاربردهای گسترده ای دارند:

 • اتاق های بازرسی فاضلاب
 • کابل کشی برق زیرزمینی
 • کابل کشی مخابرات
 • تاسیسات آب، نفت و گاز
 • زیباسازی باغ ها و مناظر

دریچه منهول : ۴۰ سانتی متر ، ۵۰ سانتی متر ، ۶۰ سانتی متر ، ۷۰ سانتی متر ، ۸۰ سانتی متر در انواع ساده و لولا دار

دریچه ی مستطیلی : ۲۰*۳۰ – ۳۰*۴۰ – ۴۰*۵۰

دریچه های فوق در دو نوع ساده و ترافیکی تولید میگردد.

دریچه های ساده بابت پیاده رو با مقاومت ۳ تن میباشد.

دریچه دو لته آب و فاضلاب

دریچه های ترافیکی با مقاومت ۲۰ تن و ۴۰ تن میباشد.

دریچه‌ چدنی در سایزهای زیرموجود می‌باشد:

 • ۳۰*۲۰
 • ۴۰*۳۰
 • ۵۰*۴۰
 • ۶۰*۵۰

دریچه منهول در سایزهای زیر موجود می‌باشد:

۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰

مزایای استفاده از درب منهول های GRP

محدوده وسیعی از قابلیت تحمل نیرو تا از ۱/۵ تا ۶۰ تن // عدم نیاز به تمهیدات حفظ و نگهداری // نفوذ ناپذیر در برابر انواع مواد شیمیایی خورنده // حذف صدمات احتمالی حین حمل و نصب به دلیل وزن پایین// نفوذ ناپذیر در برابر آب // عایق بسیار مناسب حرارتی // حذف احتمال دزدیده شدن به دلیل طراحی کاملاً غیر فلزی// حذف امکان لیز خوردن به ولایل نوع طراحی سطح // مقاوم به امواج UV نور خورشید به دلیل وجود مواد افزودنی // مقاوم به آتش // تطابق فرآیند تولید با استاندارد BS EN 124:1994

کاربرد دریچه های منهول کامپوزیتی

اتاق های بازرسی فاضلاب / کابل کشی برق زیرزمینی / کابل کشی مخابرات / تاسیسات آب، نفت و گاز /  زیباسازی باغ ها ، ویلا ها و تفرجگاه های طبیعی

مقایسه با درب منهول چدنی

در گذشته درب های منهول از جنس چدن ساخته می شدند. با این حال، جایگزینی این مواد توسط کامپوزیت های GRP می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد.

درب منهول های GRP درب منهول های چدنی
 عدم سرقت به دلیل عدم امکان بازیافت و یا فروش مجدد احتمال سرقت به دلیل امکان بازیافت فلز و فروش مجدد
 قابلیت حمل آسان به دلیل سبکی حمل دشوار به دلیل سنگینی
 احتمال پایین ایجاد خسارت در هنگام رها شدن به دلیل سبکی خسارت پذیر در هنگام رها شدن به دلیل سنگینی
 دوام بالا (بیش از ۳۰ سال) به دلیل مقاومت بالا در برابر ضربه و خوردگی دوام پایین به دلیل مقاومت پایین در برابر ضربه و خوردگی
 قابلیت بالای زیباسازی به دلیل دامنه وسیع کاربرد رنگ ها و طرح های قابل اجرا به سطح خارجی قابلیت پایین از نظر زیبا سازی به دلیل رنگپذیری ضعیف
 عدم نیاز به پوشش مجزا جهت محافظت در برابر خوردگی هزینه مضاعف جهت اجرای پوشش محافظ خوردگی
 عدم نیاز به استفاده از رنگ های اپوکسی برای زیبا سازی به دلیل وجود رنگ دانه در مواد تشکیل دهنده کامپوزیت هزینه بالای رنگ آمیزی اپوکسی
 مقاومت به آفتاب به دلیل وجود رنگدانه ها در رزین ورقه شدن پوشش اپوکسی در اثر تابش خورشید

ابعاد درب های منهول

نوار سرجوش نوار خطی چسب پرایمر

پس از نصب لوله ها و جوشکاری یک خط لوله باید تمام قسمت های مربوط به سرجوش ها و نقاط اتصال همین طور خود خط لوله نوار عایق پیچی شده شود. این مرحبه معمولا قبل از قرار دادن لوله در کانال انجام می شود. البته آزمایش با دستگاه های نشتی یاب مانند هالید دتکتور انجام می شوند تا از سلامت لوله و اتصالات اطمینان حاصل شود.
پس از اطمینان از سلامت اتصالات و محل های جوشکاری بر روی لوله ها ماده ای پلیمری که به چسب یا رنگ پرایمر مشهور است بر روی سطح لوله ها و منافظ پخ خورده می زنند و لوله آماده نوارپیچی است. استاندارد نوار کشی الزام به قرار گرفتن ۵۰درصد از نوار اولیه بر روی ۵۰درصد از دور بعدی نوار دارد. بر روی تمام اتصالات و محل های جوش نیز نوار سرجوش کشیده می شود.
گاهی به انواع نوار سرجوش و خطی نوار آلتن هم گقته می شود

فوم عایق لوله

فوم های عایق لوله از جنس پلی فوم و الاستومری را می توانید با قیمت های مناسب از ما تهیه کنید، انواع فوم های ایرانی و خارجی از برندهای معتبر. فوم های لوله ای و ورقه ای برای عایق بندی مخازن و منابع و همین طور لوله های آبرسانی

عایق لوله ای

عایق های لوله ای شکل الاستومریک یا فوم لوله ای الاستومری لوله ای در مدل های: ساده، با روکش آلومینیومی ۷۰، ۱۳۰، ۲۳۰ و ۴۰۰ میکرون موجود بوده که نوع ساده آن برای محیط و فضاهای بسته و انواع آلومینیومی آن در محیط های باز مورد استفاده قرار می گیرند. این روکش های آلومینیومی، عمر مفید عایق را در برابر انواع شرایط جوی، اشعه UV خورشید و … بالا برده و به آن استحکام و زیبایی خاصی می بخشد.

اسامی دیگری که به عایق های لوله اطلاق می شود

عایق لوله حرارتی، فوم لوله، فوم حرارتی الاستومری لوله ای، عایق لوله ای الاستومر، فوم عایق لوله، عایق برای لوله، فوم لوله ای مشکی رنگ، عایق الاستومریک حرارتی، فوم الاستومری، عایق فوم الاستومر، عایق فوم و …

چسب پرایمر – رنگ پرایمر

رنگ پرایمر نیز یک عایق حرارتی است که علاوه بر خاصیت عایق بودن به دلیل چسبندگی اطراف لوله ها را می پوشاند تا نوار کشی ساده تر و محکم تر انجام شود. رنگ پرایمر در قوطی های مختلفی با حجم های مختلفی فروخته می شود. نوار آلتن یا خطی سپس اطراف لوله پیچیده می شود. انواع مختلفی از این پرایمر ها نیز در بازار ایران موجود است که از کیفیت و چسبندگی خاصی برخوردارند ولی مهمترین خصیصه در بین این چسب ها میزان غلظت آنهاست و اینکه آیا با دستگاه های مکانیکی و یا وسط دست بر روی لوله قرار خواهند گرفت.

رنگ پرایمر | رنگ آلتن

رنگ پرایمر به عنوان پوشش زیر سطح در موارد مختلفی کاربرد دارد که از عمده ترین موارد استفاده از آن در خطوط لوله بالابردن استقامت و همین طور طول عمر لوله است. البته از این رنگ در پر کردن و به اصطلاح واتر پروف کردن بتن نیز استفاده می شود. البته در رنگ کاری سطوحی که مخصوصا در فضای خارجی قرار دارند مانند نمای ساختمان و سوله ها نیز از این رنگ استفاده میشود. این رنگ ها در سایز های مختلف بسته بندی می شوند که از آنها می توان به ۴، ۵، ۱۰ و ۲۰ لیتری اشاره کرد.

لوله فولادی یا کربن استیل

 • انواع لوله های کربن استیل فولادی) بدون درز ، درز مخفی و درزدار مطابق با استاندارد های, ASTM A106,ASTM A 53 ,API 5L , ST35,8
 • تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز محصولات از قبیل لوله –لوله آتشخوار- لوله فشار قوی –لوله صنعتی – لوله گازی- لوله درزدار- لوله مانیسمان- فروش لوله – قیمت لوله- لوله ASTM A 106 – لوله -ST35,8، ناودانی ، پروفیل ، قوطی ، تسمه ، گپ های فولادی ، لوله های گالوانیزه ، سیاه ، شوفاژی و گازی

لوله های عرضه شده در Grade های SCH20/40/60/80/160 به شرح ذیل می باشد.

 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد ASTM A106 ویژگی سازه های تولید،خطوط بخار، خطوط لوله بخار آب، گاز ، هوا و صنعت ساخت ماشین
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد API5 CT (ویژگی) برای لوله گذاری،لوله محافظ از چاه های نفت و گاز
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد API5L (ویژگی) برای خطوط لوله با فاصله طولانی ، خطوط لوله با انواع مختلف
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد ASTM A53 (ویژگی) برای لوله فولادی سیاه و پوشش دار ، پوشانده شده بی درز جوش خورده و ساخت ساختمان و ساخت ابزار
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 2440 (ویژگی) لوله های باریک فولادی با وزن میانگین و سنکین جهت انتقال مایعات توسط فشار و انتقال هوا و گاز بی اثر
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 2395 (ویژگی) لوله های باریک فولادی جوش خورده الکتریکی جهت ساخت ساختمان ها برای مقاصد گوناگون و صنعت مبلمان
 • لوله فولادی بدون درز با استاندارد DIN 17175 , ST35,8) (ویژگی) برای لوله های در صنعت اجزایی بویلرها و مخازن بخار که تادمای ۶۰۰درجه سانتیگراد به انضمام فشارهای بالا

لوله فولادی بدون درز

لوله ­هــاى بدون درز بــراى کاربردهاى مختلــف در صنعت بکار گرفته مى­شــود. به خصوص در مواقعى که فشــار بالا در سیســتم بکار گرفته شــده باشــد. در صنایعى مانند ســاخت مخازن تحت فشار، بویلرها و مدارهاى هیدرولیکى بکار گرفته مى­شود.

تاریخچه ابداع و ساخت لوله­ هاى بدون درز به اواخر قرن نوزدهم بر می­گردد. روش­هــاى مختلف تولید ایــن لوله­ ها در قرن نوزدهم ابــداع و به موازات یکدیگر پیشــرفت و گسترش یافت امروزه چهار روش متداول جهت تولید این لوله­ ها با توجه به ضخامت جداره و قطر آن­ها بکار میرود، که به قرار زیر مى­باشد:

فراینــد تولید لوله بدون درز با اســتفاده از نورد مداوم بر روى ســنبه براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۱ تا ۱۷۸ میلى­متر

فراینــد تولید لوله به روش نوردهاى متقاطع (پیلگرد) براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۲۵۰ تا ۶۶۰ میلى­متر

فرایند تولید لوله به روش میز کششــى (ارهارد) این فرایند براى قطرهاى ۶۰ تا ۱۷۸ میلى­متر

فراینــد تولید لوله به روش نورد بر روى توپــى لغزان براى تولید لوله­هاى بدون درز با قطر ۱۴۰ تا ۴۰۶ میلى­متر

۱-۱فرایند تولید لوله بدون درز با اسـتفاده از نورد مداوم بر روى سـنبه

به وســیله این فرآینــد، لوله­هاى بدون درز با قطر خارجى ۶۰تــا ۱۷۸میلى­متر تولید مى­گــردد و در بعضــى مواقع میتوان لوله ­ها بــا قطرخارجى در حــدود ۲۱ میلى­متر نیز تولید نمود. ضخامت جداره این لوله­ ها ۲ تا ۲۵میلى­متر مى­باشــد. برا ى تولید این لوله ­ها شــمش­هاى گرد با قطر در حدود ۲۰۰میلى­متر با طول در حدود ۵ متر را تا دماى ۱۲۸۰ درجه ســانتی­گراد در کوره گرم کرده وســپس شــمش گداخته جهــت تولید لوله به سمت نورد­هاى سرى هدایت م­یگردد. براى شروع شمش گداخته شده به وسیله سنبه ســوراخ شده وتوســط غلتک­هاى دوار وماشــین نورد متقاطع به صورت دورانى در مسیر حرکت شمش که سنبه در داخل آن مى­باشد، حرکت میکند

 • لوله فولادی بدون درز سایز ۳/۴ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۱/۴ اینچ   SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۱/۲ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز۲ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۱/۲ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۳ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۵ اینچ  SCH 40/80 شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۶ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۸ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۰ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۲ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۶ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۱۸ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۰ اینچ SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری
 • لوله فولادی بدون درز سایز ۲۴ اینچ  SCH 40/80  شاخه ۶ متری و ۱۲ متری

لوله فولادی درزدار

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ سیاه ﻓـﻮﻻدی در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ درزدار و ﺑـﺪون درز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﻮﻟﻪ های درزدار ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺎﻳﻌـﺎت ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬـﺎی ﻗﻮﻃﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎی ﺑﺪون درز ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻨﻌﺘﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﮔـﺎز، ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬـﺎ و ﻏﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درزدار ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻪ روش زﻳـﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .

اﻟﻒ-ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﻮش ﻃﻮﻟﻲ

اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

 • ﺑﺮﺷﻜﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ
 • ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 • ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ
 • ﺑﺮاده ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﺟﻮش
 • ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی
 • ﻗﺎب ﮔﻴﺮی و ﺻﺎﻓﻜﺎری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
 • ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

ﺑﺮﺷﻜﺎری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ

ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ از روﻟﻬﺎی ورق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺮض روﻟﻬﺎی ورﻗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﻴﻦ ۵/۱ ﺗـﺎ ۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ . وزن ﻛﻮﻳﻠﻬﺎی ورق ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ۱۰ ﺗﻦ ﻣـﻲ رﺳـﺪ .ﺣـﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ . ﻛﻮﻳﻠﻬـﺎی ﻓـﻮق ﺑـﺎ وﺳـﺎﻳﻞ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﻳﻚ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش از ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﻏﻠﻄﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻟﺒﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻮه ای ﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﻋﻤﻞ ﺑﺮش را ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ورق ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .

ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺰﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺮﻛـﺖ ﻛـﺮده در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮض ﻻزم ﺑﺮش ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮش اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪود ۱۱۰ﺗﺎ ۳۰۰ ﻣﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .

ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻏﻠﻄﻜﻬﺎی ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﻛﻨﻨﺪه دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮﻳﻞ (رول) ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻮﻳﻠﻬﺎی ﻧﻮار ورق روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻏﻠﺘﻜﻬـﺎی ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺸﺮوی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ..ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮوی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ اﺳـﻤﻲ ( ۱۹ ۴/۳ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮی ) ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮوی ﺣﺪود ۴۰ m/min اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ۴۰۰ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺶ ﻣﺘـﺮی در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ اداﻣـﻪ دارد. ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻌـﺪی ﺷـﺪه در ﻛـﺎر اﺧـﻼل ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﻲ آورد.(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در وﺳﻂ ﻛﺎر از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﻣﻲ شود) و از آن رو ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﻗﺺ،ﻧـﻮار ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ذﺧﻴـﺮه در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎم ﺷـﺪن ﻳـﻚ رول ﻧـﻮار ورق و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ رول دﻳﮕﺮ و اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻮارﻫﺎی ورق ﺑـﺎ ﺟـﻮش ﻓـﻼش (mig ) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاده ﺑﺮداری، ﺻـﺎف و ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮار ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮار ورق ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی ﻓﺮم دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺷـﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ ﻋﻠﻴﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﺎﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻃﻲ ۷ ﺗﺎ ۱۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اول ﻓﻘﻂ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی اﻓﻘﻲ و در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎی اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدی ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋﻤـﻞﻓﺮم دﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃـﺮف ﻛـﺮدن ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻲ از اﺻﻄﻜﺎک ﺑﻴﻦ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎ و ورق ،ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ای ﻣﺜـﻞ آب ﺻﺎﺑﻮن روی ﻣﺤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ،ﺑﺎﻳﺪ درز آن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮش آﺑﻨﺪی ﺷﻮد. ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ های سیاه ﺑﺎ روشهای ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟـﺮا میﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ و ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی زﻳﺮ را ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .

ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻢ و زﻳﺎد

اﺳﺎس ﻛﺎر ﺟﻮش اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨـﺎوب از ﻳـﻚ ﺑـﻮﺑﻴﻦ و اﻳﺠـﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در اﻃﺮاف آن اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری درز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺟﻮش ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﻮش اﻟﻘﺎﻳﻲ دارای ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

 • راﺣﺘﻲ ﻛﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ
 • ﻋﻤﻞ دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت
 • ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺮارت زﻳﺎد ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 • ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 • ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر
 • اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺎد

فروش و تامین لوله های فولادی

تامین کننده و عرضه کننده انواع لوله فولادی جهت نفت ، گاز و پتروشیمی انواع لوله های کربن استیل فولادی بدون درز ، درز مخفی و درزدار مطابق با استاندارد های, ASTM A106,ASTM A 53 ,API 5L , ST35,8 به سراسر ایران می باشد. این لوله های جهت مصارف سازه های تولید،خطوط بخار، خطوط لوله بخار آب، گاز ، هوا و صنعت ساخت ماشین ،رای خطوط لوله با فاصله طولانی ، خطوط لوله با انواع مختلف، جهت انتقال مایعات توسط فشار و انتقال هوا و گاز بی اثر، لوله های باریک فولادی جوش خورده الکتریکی جهت ساخت ساختمان ها برای مقاصد گوناگون و صنعت مبلمان می باشد.

تهیه و توزیع لوله های فولادی مطابق با استاندارد های

 • API 5L,GOST
 • ASTM A106,ASTM A53
 • DIN,AWWA C200
 • در Grade های B,X42,X52,X60 ,…

تامین کننده لوله های فولادی از محصولات تولیدی کارخانجات ساوه ، صفا ، سپنتا ، سپاهان ، اهواز ، سمنان ، سدید ، کالوپ ، مرند ،

فروش انواع لوله جهت مصارف در صنایع آب ، تصفیه خانه ، صنایع نفت ، صنایع گاز ، صنایع خودرو سازی ، صنایع برودتی ، پتروشیمی ، کشاورزی ، آبرسانی ، جداره چاه ، گلخانه ، فنس ، حصار کشی ، سازه های فلزی ، سازه های سبک ، دکل های مخابراتی ، دکل های انتفال نیرو ، سیستم های خنک کننده ، سیستم های تهویه ، هوای فشرده ، کابل برق ، سازه های فضایی ، دکل های روشنایی ، شمع کوبی

یکی از پرمصرف ترین لوله های ساختمانی را می توان لوله سفید آبرسانی دانست که در بین تولید کنندگان بسیاری که دارد مارک آذین محصول شرکت گیتی پسند یکی از به نام ترین و همین طور معتبر ترین این محصولات است. شرکت گیتی پسند سالهاست در بازار تاسیسات ایران یکی از پیشرو های این صنعت به حساب می آید و در طول این سالها با ارائه کیفیت مطلوب و استاندارد های به روز همواره یکی از برترین تولید کنندگان مانده است. سابقه درخشان این شرکت موجب شده است تا در طول سالها پیشرفت های زیادی هم بکند و علاوه بر محصولات آذین موارد دیگری را نیز مانند لوله های پنج لایه نیوپایپ و یا پوش فیت نیوفلکس به مجموعه محصولات خود اضافه نماید.

لیست قیمت آذین بروزشده در اردیبهشت ۹۴

کد نام قیمت
۱۰۰۰۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۰mm ۱۶٫۴۴۰
۱۰۰۱۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۲۵mm ۲۵٫۲۷۰
۱۰۰۱۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۳۲mm ۴۴٫۱۶۰
۱۰۰۱۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۴۰mm ۷۰٫۶۷۰
۱۰۰۱۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۵۰mm ۱۱۵٫۸۰۰
۱۰۰۱۸ لوله ۲۰ اتمسفر -۶۳mm ۱۸۴٫۸۲۰
۱۰۰۲۰ لوله ۲۰ اتمسفر -۷۵mm ۲۶۷٫۷۱۰
۱۰۰۲۲ لوله ۲۰ اتمسفر -۹۰mm ۳۸۷٫۸۵۰
۱۰۰۲۴ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۱۰mm ۵۸۷٫۰۴۰
۱۰۰۲۶ لوله ۲۰ اتمسفر -۱۲۵mm ۷۷۰٫۰۷۰
۱۰۱۰۸ لوله فویلدار -۲۰mm ۲۷٫۹۶۰
۱۰۱۱۰ لوله فویلدار -۲۵mm ۳۹٫۶۳۰
۱۰۱۱۲ لوله فویلدار -۳۲mm ۶۴٫۴۱۰
۱۰۱۱۴ لوله فویلدار -۴۰mm ۹۵٫۵۱۰
۱۰۱۱۶ لوله فویلدار -۵۰mm ۱۴۰٫۶۲۰
۱۰۱۱۸ لوله فویلدار -۶۳mm ۲۱۵٫۴۲۰
۱۱۰۰۸ بوشن -۲۰mm ۲٫۱۷۰
۱۱۰۱۰ بوشن -۲۵mm ۳٫۰۴۰
۱۱۰۱۲ بوشن -۳۲mm ۴٫۹۵۰
۱۱۰۱۴ بوشن -۴۰mm ۹٫۱۲۰
۱۱۰۱۶ بوشن -۵۰mm ۱۵٫۷۷۰
۱۱۰۱۸ بوشن -۶۳mm ۲۶٫۵۵۰
۱۱۰۲۰ بوشن -۷۵mm ۴۳٫۶۵۰
۱۱۰۲۲ بوشن -۹۰mm ۷۰٫۴۰۰
۱۱۰۲۴ بوشن -۱۱۰mm ۱۱۱٫۸۱۰
۱۱۰۲۶ بوشن -۱۲۵mm ۱۴۰٫۳۴۰
۱۱۱۱۲ بوشن تبدیل -۲۰*۲۵ ۲٫۲۱۰
۱۱۱۱۴ بوشن تبدیل -۲۰*۳۲ ۲٫۷۲۰
۱۱۱۱۶ بوشن تبدیل -۲۵*۳۲ ۳٫۰۴۰
۱۱۱۱۸ بوشن تبدیل -۲۰*۴۰ ۴٫۹۲۰
۱۱۱۲۰ بوشن تبدیل -۲۵*۴۰ ۵٫۰۹۰
۱۱۱۲۲ بوشن تبدیل -۳۲*۴۰ ۶٫۳۱۰
۱۱۱۲۴ بوشن تبدیل -۲۰*۵۰ ۷٫۵۷۰
۱۱۱۲۶ بوشن تبدیل -۲۵*۵۰ ۷٫۵۹۰
۱۱۱۲۸ بوشن تبدیل -۳۲*۵۰ ۷٫۹۰۰
۱۱۱۳۰ بوشن تبدیل -۴۰*۵۰ ۹٫۳۱۰
۱۱۱۳۲ بوشن تبدیل -۲۵*۶۳ ۱۱٫۴۷۰
۱۱۱۳۴ بوشن تبدیل -۳۲*۶۳ ۱۱٫۹۷۰
۱۱۱۳۶ بوشن تبدیل -۴۰*۶۳ ۱۵٫۲۵۰
۱۱۱۳۸ بوشن تبدیل -۵۰*۶۳ ۱۷٫۷۱۰
۱۱۱۴۰ بوشن تبدیل -۴۰*۷۵ ۲۶٫۹۶۰
۱۱۱۴۲ بوشن تبدیل -۵۰*۷۵ ۲۷٫۸۴۰
۱۱۱۴۴ بوشن تبدیل -۶۳*۷۵ ۳۲٫۸۲۰
۱۱۱۴۶ بوشن تبدیل -۵۰*۹۰ ۳۹٫۳۲۰
۱۱۱۴۸ بوشن تبدیل -۶۳*۹۰ ۴۳٫۵۶۰
۱۱۱۵۰ بوشن تبدیل -۷۵*۹۰ ۵۲٫۱۶۰
۱۱۱۵۲ بوشن تبدیل -۶۳*۱۱۰ ۵۷٫۹۵۰
۱۱۱۵۴ بوشن تبدیل -۷۵*۱۱۰ ۶۱٫۰۱۰
۱۱۱۵۶ بوشن تبدیل -۹۰*۱۱۰ ۷۳٫۷۳۰
۱۲۱۰۸ زانو ۹۰ درجه -۲۰mm ۳٫۳۷۰
۱۲۱۱۰ زانو ۹۰ درجه -۲۵mm ۴٫۹۴۰
۱۲۱۱۲ زانو ۹۰ درجه -۳۲mm ۸٫۰۲۰
۱۲۱۱۴ زانو ۹۰ درجه -۴۰mm ۱۶٫۰۰۰
۱۲۱۱۶ زانو ۹۰ درجه -۵۰mm ۲۷٫۴۳۰
۱۲۱۱۸ زانو ۹۰ درجه -۶۳mm ۴۸٫۶۵۰
۱۲۱۲۰ زانو ۹۰ درجه -۷۵mm ۷۴٫۳۷۰
۱۲۱۲۲ زانو ۹۰ درجه -۹۰mm ۱۲۷٫۴۸۰
۱۲۱۲۴ زانو ۹۰ درجه -۱۱۰mm ۲۰۰٫۲۹۰
۱۲۱۲۶ زانو ۹۰ درجه -۱۲۵mm ۳۰۳٫۸۱۰
۱۲۲۰۸ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۰mm ۳٫۹۳۰
۱۲۲۱۰ زانو ۹۰ درجه چپقی -۲۵mm ۴٫۸۸۰
۱۲۳۱۲ زانو ۹۰ درجه تبدیل۲۵*۲۰ mm ۵٫۵۱۰
۱۲۵۰۸ زانو ۴۵ درجه -۲۰mm ۳٫۰۶۰
۱۲۵۱۰ زانو ۴۵ درجه -۲۵mm ۴٫۷۶۰
۱۲۵۱۲ زانو ۴۵ درجه -۳۲mm ۸٫۱۴۰
۱۲۵۱۴ زانو ۴۵ درجه -۴۰mm ۱۵٫۹۰۰
۱۲۵۱۶ زانو ۴۵ درجه -۵۰mm ۲۴٫۵۲۰
۱۲۵۱۸ زانو ۴۵ درجه -۶۳mm ۳۱٫۶۵۰
۱۳۱۰۸ ۳راه -۲۰mm ۳٫۰۶۰
۱۳۱۱۰ ۳راه -۲۵mm ۵٫۸۸۰
۱۳۱۱۲ ۳راه -۳۲mm ۹٫۴۱۰
۱۳۱۱۴ ۳راه -۴۰mm ۱۸٫۸۱۰
۱۳۱۱۶ ۳راه -۵۰mm ۳۱٫۵۲۰
۱۳۱۱۸ ۳راه -۶۳mm ۵۶٫۷۳۰
۱۳۱۲۰ ۳راه -۷۵mm ۹۷٫۹۸۰
۱۳۱۲۲ ۳راه -۹۰mm ۱۷۰٫۸۵۰
۱۳۱۲۴ ۳راه -۱۱۰mm ۲۴۲٫۰۳۰
۱۳۱۲۶ ۳راه -۱۲۵mm ۳۶۲٫۳۰۰
۱۳۲۰۸ ۳راه کنج -۲۰mm ۵٫۹۴۰
۱۳۲۱۰ ۳راه کنج -۲۵mm ۷٫۰۴۰
۱۳۵۲۰ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۰ ۵٫۲۲۰
۱۳۵۲۲ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۰*۲۵ ۵٫۴۰۰
۱۳۵۲۴ ۳راه تبدیل – ۲۵*۲۵*۲۰ ۶٫۹۹۰
۱۳۵۳۲ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۲۰ ۸٫۴۰۰
۱۳۵۳۴ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۰*۳۲ ۸٫۰۴۰
۱۳۵۴۰ ۳راه تبدیل – ۳۲*۲۵*۳۲ ۹٫۳۷۰
۱۳۵۴۱ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۰*۴۰ ۱۵٫۳۶۰
۱۳۵۴۲ ۳راه تبدیل – ۴۰*۲۵*۴۰ ۱۶٫۱۶۰
۱۳۵۴۵ ۳راه تبدیل – ۴۰*۳۲*۴۰ ۱۶٫۹۷۰
۱۳۵۶۵ ۳راه تبدیل – ۵۰*۳۲*۵۰ ۲۵٫۶۶۰
۱۴۱۰۸ درپوش -۲۰mm ۱۹۸۰
۱۴۱۱۰ درپوش -۲۵mm ۲٫۹۹۰
۱۴۱۱۲ درپوش -۳۲mm ۳٫۹۰۰
۱۴۱۱۴ درپوش -۴۰mm ۶٫۵۶۰
۱۴۱۱۶ درپوش -۵۰mm ۱۱٫۶۴۰
۱۴۱۱۸ درپوش -۶۳mm ۲۴٫۸۰۰
۱۴۱۲۰ درپوش -۷۵mm ۳۲٫۸۱۰
۱۴۱۲۲ درپوش -۹۰mm ۵۰٫۹۳۰
۱۴۱۲۴ درپوش -۱۱۰mm ۸۲٫۰۰۰
۱۶۱۰۸ لوله خمدار -۲۰mm ۸٫۰۸۰
۱۶۱۱۰ لوله خمدار -۲۵mm ۱۱٫۵۱۰
۱۶۱۱۲ لوله خمدار -۳۲mm ۲۳٫۶۵۰
۱۶۵۰۸ پل بست دار -۲۰mm ۵٫۶۵۰
۱۶۵۱۰ پل بست دار -۲۵mm ۷٫۰۴۰
۱۷۱۰۸ چهار راه -۲۰mm ۶٫۶۳۰
۱۷۱۱۰ چهار راه -۲۵mm ۸٫۲۲۰
۲۰۱۰۸ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۲۰٫۴۵۰
۲۰۱۱۰ زانو بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۲۹٫۰۷۰
۲۰۱۱۲ زانو بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۲۱٫۲۲۰
۲۰۵۰۸ زانو مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۰٫۵۶۰
۲۰۵۰۹ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۰ ۳۹٫۷۰۰
۲۰۵۱۲ زانو مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۱٫۳۶۰
۲۱۰۰۸ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۷٫۹۰۰
۲۱۰۱۰ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۶٫۲۶۰
۲۱۰۱۱ بوشن یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۱۸٫۵۳۰
۲۱۰۱۲ بوشن یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۶٫۷۲۰
۲۱۰۱۴ بوشن یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۴۳٫۵۰۰
۲۱۱۱۶ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۹۴٫۶۲۰
۲۱۱۱۸ بوشن یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۱۱٫۶۰۰
۲۱۱۲۰ بوشن یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۲۵۵٫۹۴۰
۲۱۱۲۲ بوشن یکسر فلزی – “۲ ۲/۱*۷۵ ۳۴۱٫۲۵۰
۲۱۱۲۴ بوشن یکسر فلزی – “۳*۹۰ ۱٫۰۱۶٫۷۹۰
۲۱۱۲۶ بوشن یکسر فلزی – “۴*۱۱۰ ۱٫۲۸۷٫۴۳۰
۲۱۲۰۸ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۷٫۱۳۰
۲۱۲۱۰ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۰ ۳۸٫۴۹۰
۲۱۲۱۱ مغزی یکسر فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۷٫۹۷۰
۲۱۲۱۲ مغزی یکسر فلزی – “۴/۳*۲۵ ۳۹٫۰۵۰
۲۱۲۱۴ مغزی یکسر فلزی – “۱*۳۲ ۶۷٫۲۰۰
۲۱۳۱۶ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۴/۱*۴۰ ۱۴۸٫۴۰۰
۲۱۳۱۸ مغزی یکسر فلزی – “۱ ۲/۱*۵۰ ۱۷۹٫۱۳۰
۲۱۳۲۰ مغزی یکسر فلزی – “۲*۶۳ ۳۵۴٫۴۲۰
۲۳۰۰۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۱۹٫۶۵۰
۲۳۰۱۰ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۸٫۳۱۰
۲۳۰۱۲ زانو یکسر بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۰٫۵۳۰
۲۳۰۱۴ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۲۹٫۱۱۰
۲۳۰۱۶ زانو یکسر بوشن فلزی – “۴/۳*۳۲ ۲۹٫۹۷۰
۲۳۰۱۸ زانو یکسر بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۳۳٫۹۱۰
۲۳۵۰۸ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۰ ۳۰٫۰۵۰
۲۳۵۰۹ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۰ ۳۰٫۱۰۰
۲۳۵۱۰ زانو یکسر مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۴۱٫۴۳۰
۲۳۵۱۱ زانو یکسر مغزی فلزی”۲/۱*۲۵ ۳۱٫۹۸۰
۲۳۵۱۴ مهره ماسوره بوشن فلزی”۲/۱*۲۰ ۶۶٫۳۵۰
۲۳۵۱۵ مهره ماسوره بوشن فلزی”۴/۳*۲۵ ۹۳٫۶۳۰
۲۳۵۱۶ مهره ماسوره بوشن فلزی”۱*۳۲ ۱۲۹٫۲۴۰
۲۸۵۱۰ مهره ماسوره مغزی فلزی”۴/۳*۲۵ ۶۹٫۹۰۰
۲۵۰۰۸ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۰ ۲۰٫۶۶۰
۲۵۰۱۰ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۰ ۲۸٫۴۹۰
۲۵۰۱۲ سه راه بوشن فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۳٫۲۹۰
۲۵۰۱۴ سه راه بوشن فلزی – “۴/۳*۲۵ ۳۰٫۰۴۰
۲۵۰۱۸ سه راه بوشن فلزی – “۱*۳۲ ۵۰٫۶۷۰
۲۵۵۰۶ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۰ ۳۱٫۷۵۰
۲۵۵۱۰ سه راه مغزی فلزی – “۴/۳*۲۰ ۴۰٫۹۹۰
۲۵۵۱۲ سه راه مغزی فلزی – “۲/۱*۲۵ ۲۹٫۱۹۰
۲۶۰۱۰ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۲۱٫۰۴۰
۲۶۰۱۴ سه راه بوشن فلزی دیواری”۲/۱*۲۵ ۲۲٫۴۵۰
۲۶۰۱۶ سه راه بوشن فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۳۱٫۰۰۰
۲۶۵۱۰ سه راه مغزی فلزی دیواری”۲/۱*۲۰ ۳۲٫۴۸۰
۲۶۵۱۸ سه راه مغزی فلزی دیواری”۴/۳*۲۵ ۴۲٫۲۵۰
۴۰۲۰۲ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۰mm ۱۴٫۰۳۰
۴۰۲۰۴ مهره ماسوره دو طرف جوش۲۵mm ۱۸٫۶۵۰
۴۰۳۰۸ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۰mm ۵۵٫۶۹۰
۴۰۳۱۰ شیر مغزی برنجی یکپارچه۲۵mm ۶۹٫۰۵۰
۴۰۵۰۹ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۰mm ۱۲۴٫۷۸۰
۲۰۵۱۳ شیر فلکه ۴۵ درجه – ۲۵mm ۱۵۱٫۷۳۰
۲۰۵۱۱ شیر فلکه بوشن فلزی ۴۵ درجه۲۰mm ۱۲۳٫۵۴۰
۴۰۸۰۸ شیر فلکه(کامل) – ۲۰mm ۶۱٫۵۲۰
۴۰۸۱۰ شیر فلکه(کامل) – ۲۵mm ۹۴٫۴۱۰
۴۰۸۱۲ شیر فلکه(کامل) – ۳۲mm ۱۵۷٫۶۷۰
۴۰۹۴۰ بست لوله – ۲۰mm ۹۶۰
۴۰۹۴۲ بست لوله – ۲۵mm ۱٫۱۰۰
۴۰۹۴۴ بست لوله – ۳۲mm ۱٫۸۸۰
۴۰۹۴۶ بست لوله – ۴۰mm ۲٫۶۵۰
۴۱۱۰۰ درپوش رزوه دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۰۸۰
۴۱۱۰۲ درپوش رزوه دار (۴/۳) – ۲۵mm ۱٫۵۳۰
۴۱۱۰۴ درپوش رزوه دار (۱) – ۳۲mm ۲٫۹۲۰
۴۱۱۲۰ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۲/۱) – ۲۰mm ۱٫۸۷۰
۴۱۱۲۲ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۴/۳) – ۲۵mm ۲٫۸۰۰
۴۱۱۲۴ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (۱) – ۳۲mm ۳٫۶۹۰
۴۱۱۵۱ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۲/۱) – ۲۰mm ۲٫۷۹۰
۴۱۱۵۲ درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (۴/۳) – ۲۵mm ۴٫۳۲۰

لوله های ساختمانی این روزها بازار زیاد گرمی ندارند و در زمان نوشتار این بلاگ به دلیل افت شدید دامنه فروش در شهرهای بزرگ می توان ساختمان را به صورت کلی در رکود دانست. به همین دلیل مسلما بازار های مشابه مانند مصالح و همین طور ساختمانی ها نیز در حالت رکود به سر می برند. البته انصافا رکود چند ساله بازار املاک شاید بیشتر به دلیل بالا رفتن عجیب و بی دلیل قیمت ها در چند سال گذشته باشد که مانند قیمت ارز به صورت نجومی و ناگهانی اتفاق افتاد و شرایط را به شکلی درآورد که اگر شما پیش ازاین ملکی داشتید، این روز ها می توانید با فروش آن تغییراتی در محل زندگ خود بدهید وگرنه یک جوان بودجه خرید یک آپارتمان در تهران را هیچ گاه با حقوق عادی خود نخواهد داشت.

گذشته از این گلگی کوچک از روزگار، لوله های ساختمانی از جمله کالا ها و مواردی هستند که در مجموعه ما بفروش می رسند و بیش از هر چیزی مورد توجه سازندگان آماتور هستند، چون تنها برای مورد خاصی مانند ساختن خانه پدری استفاده می کنند و در موارد دیگر انبوه سازان معمولا توزیع کنندگان خود را در بازار دارند. این دسته لوله ها معمولا برای آبرسانی و یا فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند و گازنیز با آلیاژ کاملا متفاوت استفاده خواهد شد.

انواع لوله های آبرسانی ساختمانی

انواع تجهیزات مورد نیاز برای تاسیسات ساختمان

تجهیزاتی که برای ساخت یک ساختمان با هر مرتبه ای از ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد معمولا مربوط به سیستم های تهویه مطبوع چه سرمایشی و چه گرمایشی هستند. برای مثال می توان به پمپ های آب، مخازن پلی اتیلن، لرزه گیر های پمپ، شیرفلکه های صنعتی، شیر ها برقی، ترموستات کنترل دما، لول سنج وهمین طور لول سوییچ، تجهیزات حمام و همین طور آشپزخانه مانند شیر های بهداشتی، شلنگ ها، وان و الباقی موارد مورد نیاز ساختمان اشاره کرد. برای نصب این گزینه ها به صورت عمومی اتصالات لوله و همین طور انواع لوله ها مورد نیاز است که از برند های مختلفی می توان آنها را تهیه کرد. اما این روز ها بیشتر به لوله های پایه پلیمری همین لوله های سفید بسنده می کنند و بسته به کاربرد و هزینه ای که برای خرید می کنند جواب گوی کار یک ساختمان هستند

انواع لوله های آبرسانی ساختمان

سلونوئید ولو چیست

سولونوئید ولو یک شیر الکترومکانیکی است برای  قطع و وصل مسیر مایعات و گازها. سولونوئید  انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی جهت چرخش ، باز یا بستن یک ولو به بصورت مکانیکی تبدیل می کنند. این ولو ها به واسطه جریان برق وارد شده به بوبین آن ، عمل قطع و یا وصل جریان سیال را انجام می دهد.

در شیر های دو راهه سیال  در قسمت خروجی قطع و یا وصل می باشد . (شیر بسته کامل و یا باز کامل می باشد). در شیر های سه راهه سیال وردی به یکی از دو مسیر خروجی هدایت می گردد. سولونوئید ها دارای  مزایایی همچون سرعت  در انجام کار، قابلیت اعتماد بالا، قطع و وصل سریع و مطمعن ، زمان سرویس دهی طولانی ، طراحی یکپارچه ، و جریان برق مصرفی کم هستند. یک سولونوئید ولو از دو قسمت اصلی بدنه (ولو ( شیر اصلی)) و سولونوئید( بوبین) تشکیل شد است .

کاربرد سولونوئید ولو

برای کنترل یک شیر صنعتی بزرگتر- کنترل سیلندرها در سیتم های پرقدرت بادی و هیدرولیک – کنترل سیلندرها و سیال وارد شده به موتور – سیتم های آبپاش صنعتی و اتوماتیک – ماشین های خانگی مانند ظرف شویی و لباس شویی جهت کنترل آب ورودی به ماشین – صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی – سیستم های تبرید و تهویه مطبوع و …

خواص سلونوئید ولو

 •  ابعاد کوچک
 • طول عمر بالا
 • دارای شیر تخلیه
 • کویل قابل تعویض
 • توان مصرفی پایین
 • سوییچینگ سریع و مطمئن
 • جهت فلو و فشار متفاوت
 • قابلیت نصب در محیط های Ex
 • تغذیه AC ، DC ، AC/DC 24-240V
 • باز کردن، بستن، میکس کردن، توزیع و دوزینگ
 • به صورت NC و NO در مدارات نوع A , B , C , D , E , F , T , L , N
 • قابل استفاده برای گازها و مایعات خنثی، خورنده، ساینده و خاص با دماهای متفاوت مطابق با محیط های مختلف صنعتی

عملکرد سلونوئید ولو

قسمت سولونوئید خود شامل سیم پیچ ، میله آهنی، فنر ، شیر کنترلی و کانل کنترلی می باشد . شیر اصلی از ورودی، خروجی، دیافراگم  و فنر دیافراگم تشکیل می شود.در موقع فعال بودن سولونوئید ، همواره جریان بسیار کمی از سیال از  مجرا و شیر کنترلی عبور می کند.در سولونوئید ولو ها از آب بند های  لاستیکی یا فلزی برای آب بندی جاهای مختلف استفاده می شود.یک فنر (فنر دیافراگم) نیز برای باز یا نگه داشتن دیافراگم درمواقع غیر فعال بودن ولو استفاده می شود.

آب وردی در قسمت های A و B به دیافراگم فشار وراد می کند یک فنر نسبتا ضعیف نیز دیافراگم را به پایین هل می دهد. دیافراگم یک روزنه کوچکی دارد که اجازه می دهد آب از آن عبور کند ( ازقسمت A وارد قسمت B شود) مایع با عبور از سوراخ محفظه B  را پر می کند و بعد از پر شدن فشار آب در دو سر دیافراگم برابر می شود . فنر فشرده شده یک فشار کم روی به پایین به دیافراگم وارد می کند. قدرت فنر ضعیف است و فقط توانایی این را دارد که وقتی فشار در بالا و پایین دیافراگم برابر است ، با فشار به دیافراگم آن را در حالت بسته نگه دارد.در نتیجه شیر نیز بسته است و جریان آب از شیر عبور نخواهد کرد.

وقتی سولونوئید برقدار می شود نیروی مغناطیسی بوبین (سولونوئید) میله C  را به طرف بالا کشیده و شیر کنترلی e  باز می شود . با باز شدن e جریان بسیار کمی از آب از قسمت B و از طریق مجرای کنترلی g به سمت خروجی هدایت می گردد.در نتیجه این کار فشار در قسمت B  کاهش یافته و فشار A بر فشار بالای دیافراگم (فشار B+نیروی فنر) غلبه کرده و دیافراگم را به سمت بالا هل می دهد.

در نتیجه این کار شیر اصلی باز شده و آب مستقیما از A به F جریان می یابد. در موقع فعال بودن سولونوئید ، همواره جریان بسیار کمی از سیال از  مجرا و شیر کنترلی عبور می کند. وقتی سولونوئید  دوباره غیر فعال شود مسیر کنترلی e  توسط میله C  بسته شده و فنر نیروی بسیار کمی لازم دارد تا دیافراگم را به سمت پایین هل دهد و مسیر اصلی را ببندد. از توضیحات بالا می توان فهمید که این گونه ولوها بواسطه اختلاف فشار در زیر و بالای دیافراگم عمل می کنند و اگر فشار بالای دیافراگم به هر دلیل (صرف نظر از فعال بودن یا نبودن سولونوئید) بیشتر از فشار ورودی باشد، شیر عمل نخواهد کرد.

سولونوئید ولوها د رانواع مختلفی مانند چند راهه بودن، نوع برق مصرفی( DC یا AC) , و وضعیت ان در حالت OFF و … تقسیم می شوند.در بعضی سولونوئید ولوها، سولونوئید مستقیمآ به شیر فرمان می دهد.بعضی سولونوئید ها خود به عنوان یکی ولو کمکی و کنترلی برای راه اندازی یک شیر بزرگ تر استفاده می شود. این نوع ولوها در حقیقت یک سولونوئید ولو ترکیب شده با یک ولو بزگتر هستند  و آنها  به صورت یک کالای واحد و یکپارچه بسته بندی شده و فروخته خواهند شد.

شیرآلات و اتصالات نفت و گاز ، آب ، بخار ، هوا

 • شیر برقی پارکر – ساخت ایتالیا
 • Brand : PARKER
 • Type : Solenoid Valve
 • Part Number : 7321BAN00
 • Country : ITALY
 • Size : 1/4″ ~ 3 ” Thread
 • Valve Body : Brass
 • Temp : 80 deg c
 • APP : Water
 • شیر برقی پارکر
 • ساخت ایتالیاا
 • سایز : ۴/۱ الی ۳ اینچ
 • فشار : ۱۶ بار
 • شیربرقی برنجی

بهترین قیمت های فلنج استیل و فولادی و پلی اتیلن

فلنج ها دسته ای از قطعات تاسیسات به شمار می روند که برای اتصال دو لوله و یا لوله ها به ابزار های دیگری همچون شیر ها و فلومتر ها استفاده می شوند. برخی از قطعات تاسیسات به صورت رزوه ای و برخی به صورت فلنجی به یکدیگر

متصل می شوند. البته همیشه فلنج ها برای اتصال استفاده نمی شوند و فلنج کور برای مسدود کردن انتهای یک لوله استفاده می شود.برای آب بندی فلنج معمولا از گسکت استفاده می شود و گسکت ها نیز به خودی خود به دسته های متفاوتی تقسیم

می شوند. یک فلنج در آلیاژ های مختلفی همچون استیل و فولادی و پلی اتیلن ساخته می شود.
یک فلنج در زمان تولید مولفه های مختلفی برای شناسایی دارد که معمولا بر روی سطح آن حکاکی شده است مانند نام تجاری تولید کننده، سایز اسمی لوله، مقدار فشار قابل تحمل توسط فلنج، شکل سطح فلنج، سوراخ ها، مواد تشکیل دهنده فلنج، کد مربوط به عملیات حرارتی انجام شده بر روی فلنج.

 

انواع فلنج

 

قیمت فلنج های بنکن

لطفا به این قیمت ها استناد نکنید این لیست تنها برای معرفی و اعلام حدودی قرار داده شده است

قیمت شرح سایز کالا
۷۵,۰۰۰ PN16 “۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۱۰۰,۰۰۰ PN16 “۳/۴ فلنج گلودار BENKAN
۱۲۰,۰۰۰ PN16 “۱ فلنج گلودار BENKAN
۱۵۰,۰۰۰ PN16 “۱٫۱/۴ فلنج گلودار BENKAN
۱۸۰,۰۰۰ PN16 “۱٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۲۰۰,۰۰۰ PN16 “۲ فلنج گلودار BENKAN
۲۶۰,۰۰۰ PN16 “۲٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۳۰۰,۰۰۰ PN16 “۳ فلنج گلودار BENKAN
۳۸۰,۰۰۰ PN16 “۴ فلنج گلودار BENKAN
۴۶۰,۰۰۰ PN16 “۵ فلنج گلودار BENKAN
۵۵۰,۰۰۰ PN16 “۶ فلنج گلودار BENKAN
۹۰۰,۰۰۰ PN16 “۸ فلنج گلودار BENKAN
۱,۵۰۰,۰۰۰ PN16 “۱۰ فلنج گلودار BENKAN
۱,۷۰۰,۰۰۰ PN16 “۱۲ فلنج گلودار BENKAN
۸۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۱۲۰,۰۰۰ CLASS 150 “۳/۴ فلنج گلودار BENKAN
۱۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱ فلنج گلودار BENKAN
۱۸۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱٫۱/۴ فلنج گلودار BENKAN
۲۲۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۲۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲ فلنج گلودار BENKAN
۳۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۳ فلنج گلودار BENKAN
۵۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۴ فلنج گلودار BENKAN
۷۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۵ فلنج گلودار BENKAN
۹۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۶ فلنج گلودار BENKAN
۱,۵۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۸ فلنج گلودار BENKAN
۲,۳۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۰ فلنج گلودار BENKAN
۳,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۲ فلنج گلودار BENKAN
۵,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۴ فلنج گلودار BENKAN
۶,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۶ فلنج گلودار BENKAN
۸,۵۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۸ فلنج گلودار BENKAN
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲۰ فلنج گلودار BENKAN
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲۴ فلنج گلودار BENKAN
۳۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۱٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۴۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۲ فلنج گلودار BENKAN
۵۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۲٫۱/۲ فلنج گلودار BENKAN
۶۵۰,۰۰۰ CLASS 300 “۳ فلنج گلودار BENKAN
۹۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۴ فلنج گلودار BENKAN
۱,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۵ فلنج گلودار BENKAN
۱,۷۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۶ فلنج گلودار BENKAN
۲,۵۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۸ فلنج گلودار BENKAN
۴,۲۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۱۰ فلنج گلودار BENKAN
۵,۸۰۰,۰۰۰ CLASS 300 “۱۲ فلنج گلودار BENKAN
۸۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱/۲ فلنج اسلیپون BENKAN
۱۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۳/۴ فلنج اسلیپون BENKAN
۱۳۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱ فلنج اسلیپون BENKAN
۱۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱٫۱/۴ فلنج اسلیپون BENKAN
۱۷۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱٫۱/۲ فلنج اسلیپون BENKAN
۲۱۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲ فلنج اسلیپون BENKAN
۲۳۰,۰۰۰ CLASS 150 “۲٫۱/۲ فلنج اسلیپون BENKAN
۳۲۰,۰۰۰ CLASS 150 “۳ فلنج اسلیپون BENKAN
۳۸۰,۰۰۰ CLASS 150 “۴ فلنج اسلیپون BENKAN
۴۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۵ فلنج اسلیپون BENKAN
۵۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۶ فلنج اسلیپون BENKAN
۸۵۰,۰۰۰ CLASS 150 “۸ فلنج اسلیپون BENKAN
۱,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۰ فلنج اسلیپون BENKAN
۱,۷۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۲ فلنج اسلیپون BENKAN
۲,۴۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۴ فلنج اسلیپون BENKAN
۳,۲۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۶ فلنج اسلیپون BENKAN
۴,۲۰۰,۰۰۰ CLASS 150 “۱۸ فلنج اسلیپون BENKAN

فروش انواع لرزه گیر و اتصالات فلکس

لرزه گیر ها و لوله های فلکسی و انعطاف پذیر استاندارد و همین طور ساختگی را می توانید از بهترین تولید کننده های ایرانی مثل فلکسور پارس، ارتعاش صنعتی ایران و همین طور نوین اتصال از اکابن با بهترین قیمت ها خرید کنید. لرزه گیر ها با ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر به همراه لیست قیمت بروز شده از کارخانه های تولید کننده با امکان ارسال در سراسر ایران و درب پروژه توزیع می شوند.

 • لرزه گیر های لاستیکی
 • لرزه گیر های فلزی
 • لرزه گیر آکاردئونی
 • لرزه گیر دهانه فلنجی
 • لرزه گیر جوشی
 • لرزه گیر مهار دار
 • لرزه گیر بدون مهار

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر ها یا فلزی هستند یا لاستیکی، مسلما لرزه گیر های لاستیکی قیمت های پایین تری دارند و از نظر مقاومت هم طول عمر بیشتر و تحمل فشار بالاتری دارند. برخی لرزه گیر های لاستیکی یک جذاره محافظ فلزی سبک دارند که از بیرون آسیب نبینند. همین طور لرزه گیر های لاستیکی را می توانید در موتورخانه های ساختمان ها ببینید. بخش عمده ای از محصولات لاستیکی در بازار توسط تولید کننده های ایرانی تامین می شود که به نام ترین آنها نوین اتصال، ارتعاش صنعتی ایران و فلکسور پارسهستند. می توانید انواع لرزه گیر های لاستیکی را با شرایط مختلف درب پروژه در سراسر ایران تحویل بگیرید.

انواع لرزه گیر های لاستیکی

لرزه گیر های لاستیکی معمولا برای مصارف آبرسانی استفاده می شوند و نوع مهار آنها به همراه کشش روی لرزه گیر متفاوت است. لرزه گیر های لاستیکی با استفاده از این مهار می توانند فشار بیشتری را تحمل کنند همین طور بدنه آنها ممکن است محافظی داشته باشند که روی آنها نصب شده است تا در مقابل آسیب های فیزیکی مثل برخورد اجسام از آنها محافظت کند.

 • لرزه گیر لاستیکی مهاردار
 • لرزه گیر بدون مهار لاستیکی
 • لاستیکی فلنج دار
 • لرزه گیر رابر rubber expansion joint

لرزه گیر فلزی

لرزه گیر ها به دو دسته بزرگ لاستیکی و فلزی تقسیم می شوند. مسلما لرزه گیر فلزی از لاستیکی مقاومت بالا تری دارد و برای فشار کار بالاتر استفاده می شود، در این بین این دسته از لرزه گیر را که معمولا بدنه ای از استیل دارد برای خطوطی استفاده می کنند که سیال فشار بالایی دارد و یا پمپ قوی روی آن بسته شده است. لرزه گیر های فلزی نیز مانند لاستیکی ها مهاردار و بدون مهار هستند و دو سرآنها ممکن است فلنجی یا جوشی باشد.

انواع لرزه گیر فلزی