لیست قیمت  کیز ایران      بروزرسانی  اسفند۹۳

 

 

قیمت سایز کالا
۱۰۶,۵۰۰ “۱/۲ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۱۴۸,۵۰۰ “۳/۴ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۲۲۶,۰۰۰ “۱ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۳۲۸,۰۰۰ “۱٫۱/۴ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۴۴۰,۰۰۰ “۱٫۱/۲ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۶۶۶,۰۰۰ “۲ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۱۰۸,۵۰۰ “۲٫۱/۲ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۱۵۲,۰۰۰ “۳ شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران
۷۵,۰۰۰ “۱/۲ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران
۱۰۵,۰۰۰ “۳/۴ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران
۱۶۵,۰۰۰ “۱ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران
۲۴۰,۰۰۰ “۱٫۱/۴ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران
۳۱۰,۰۰۰ “۱٫۱/۲ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران
۴۵۵,۰۰۰ “۲ شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران