لیست قیمت کیتز ژاپن    بروزرسانی    اسفند۹۳

 

 

قیمت سایز کالا
۲۰۵,۰۰۰ “۱/۲ شیر کشویی برنجی کیتز
۳۴۹,۰۰۰ “۳/۴ شیر کشویی برنجی کیتز
۴۵۵,۰۰۰ “۱ شیر کشویی برنجی کیتز
۶۳۵,۰۰۰ “۱٫۱/۴ شیر کشویی برنجی کیتز
۸۱۰,۰۰۰ “۱٫۱/۲ شیر کشویی برنجی کیتز
۱,۲۲۰,۰۰۰ “۲ شیر کشویی برنجی کیتز
۲,۰۹۰,۰۰۰ “۲٫۱/۲ شیر کشویی برنجی کیتز
۲,۶۵۰,۰۰۰ “۳ شیر کشویی برنجی کیتز