قیمت وزن سایز کالا
۲۴۵٫۰۰۰ ۵٫۲ ۳*۶۳ نیمه قوی
۳۷۰٫۰۰۰ ۷ ۹۰*۳ نیمه قوی
۴۷۰٫۰۰۰ ۱۰ ۳٫۲*۱۱۰ نیمه قوی
۵۶۵٫۰۰۰ ۱۲ ۳٫۲*۱۲۵ نیمه قوی
۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹ ۴*۱۶۰ نیمه قوی
۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ۴٫۹*۲۰۰ نیمه قوی
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵ ۶٫۲*۲۵۰ نیمه قوی
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷۵ ۷٫۷*۳۱۵ نیمه قوی
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵ ۱۱٫۷*۴۰۰ نیمه قوی
۳۳۰٫۰۰۰ ۷ ۴٫۷*۶۳ قوی
۴۵۰٫۰۰۰ ۹٫۵ ۳٫۴*۹۰ قوی
۶۸۰٫۰۰۰ ۱۴٫۵ ۵٫۳*۱۱۰ قوی
۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹ ۶*۱۲۵ قوی
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ۷٫۷*۱۶۰ قوی
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴۵ ۷٫۷*۲۰۰ قوی
۱۷۰٫۰۰۰ ۳٫۴ ۱٫۵*۶۳ معمولی
۲۴۰٫۰۰۰ ۴٫۸ ۱٫۸*۹۰ معمولی
۳۳۰٫۰۰۰ ۶٫۷ ۲٫۲*۱۱۰ معمولی
۴۲۰٫۰۰۰ ۸٫۵ ۲٫۵*۱۲۵ معمولی
۶۶۰٫۰۰۰ ۱۴ ۳٫۲*۱۶۰ معمولی
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰ ۶٫۲*۳۱۵ معمولی
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۷ ۷٫۹*۴۰۰ معمولی
قیمت تعداد سایز اتصالات
۹۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵/۶۳ زانو
۱۱۰۰۰ ۲۰۰ ۹۰/۶۳
۱۸۰۰۰ ۱۱۰ ۴۵/۹۰
۲۳۰۰۰ ۸۰ ۹۰/۹۰
۲۵۰۰۰ ۷۰ ۴۵/۱۱۰
۳۰۰۰۰ ۵۰ ۹۰/۱۱۰
۳۲۰۰۰ ۷۰ ۴۵/۱۲۵
۳۹۰۰۰ ۴۵ ۹۰/۱۲۵
۷۴۵۰۰ ۲۰ ۹۰/۱۶۰
۱۱۰۰۰۰ ۱۵ ۴۵/۲۰۰
۱۲۵۰۰۰ ۱۰ ۹۰/۲۰۰
۱۷۰۰۰۰ ۸ ۴۵/۲۵۰
۲۲۰۰۰۰ ۸ ۹۰/۲۵۰
۲۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵/۶۳ سه راه
۱۴٫۵۰۰ ۱۲۰ ۹۰/۶۳
۳۹٫۵۰۰ ۴۰ ۴۵/۹۰
۳۰٫۰۰۰ ۵۴ ۹۰/۹۰
۵۴٫۰۰۰ ۲۴ ۴۵/۱۱۰
۴۱٫۰۰۰ ۳۰ ۹۰/۱۱۰
۷۳٫۰۰۰ ۲۰ ۴۵/۱۲۵
۵۵٫۰۰۰ ۲۵ ۹۰/۱۲۵
۱۰٫۲۰۰۰ ۱۶ ۹۰/۱۶۰
۱۸۰٫۰۰۰ ۶ ۹۰/۲۰۰
۳۲۰٫۰۰۰ ۳ ۹۰/۲۵۰
۲۵٫۰۰۰ ۷۰ ۹۰/۶۳/۹۰ سه راه تبدیل
۳۶٫۰۰۰ ۴۰ ۴۵/۶۳/۱۱۰
—– ۹۰/۶۳/۱۱۰
—– ۴۵/۹۰/۱۱۰
—– ۹۰/۹۰/۱۱۰
۶۶٫۰۰۰ ۲۰ ۴۵/۱۱۰/۱۲۵
۱۱٫۰۰۰ ۱۵۰ ۹۰/۶۳ تبدیل
۱۹٫۰۰۰ ۱۱۰ ۶۳/۱۱۰
۱۸٫۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰/۱۱۰
۶۴٫۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰/۱۲۵
۴۹٫۰۰۰ ۴۵ ۱۱۰/۱۶۰
۲۵٫۰۰۰ ۹۰ ۶۳/۱۲۵
۴۶٫۰۰۰ ۴۰ ۹۰/۱۶۰
۴۴٫۰۰۰ ۵۰ ۱۲۵/۱۶۰
۱۵٫۰۰۰ ۱۲۰ ۶۳ سیفون
۴۰٫۰۰۰ ۵۰ ۹۰