لیست قیمت میلگرد   بروزرسانی۱۳۹۷/۰۲/۰۶

 

قیمت ریال آلیاژ وزن شاخه ۱۲متری سایز کالا
تماس بگیرید A3 ۱۳
۲۸۵۵۰ A3 ۶ ۸ میلگرد
۲۸۵۵۰ A3 ۷٫۸ ۱۰ میلگرد
۲۸۰۵۰ A3 ۱۱ ۱۲ میلگرد
۲۷۵۵۰ A3 ۱۵ ۱۴ میلگرد
۲۷۵۵۰ A3 ۲۰ ۱۶ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۲۵ ۱۸ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۳۰ ۲۰ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۳۷ ۲۲ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۴۷ ۲۵ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۵۸ ۲۸ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۶۶ ۳۰ میلگرد
۲۷۱۵۰ A3 ۷۵ ۳۲ میلگرد
تماس بگیرید A3 ۸۵ ۳۴ میلگرد
۲۷۷۵۰ A3 ۹۵ ۳۶ میلگرد
تماس بگیرید A3 ۱۰۶ ۳۸ میلگرد
۲۷۷۵۰ A3 ۱۱۸ ۴۰ میلگرد