لیست قیمت فلنج ایرانی

بروزرسانی اسفند ۹۳

 

 

کلاس ۱۵۰ دنده رینگ PN10 PN16 سایز
۷۵٫۰۰۰ ۱
۱۳۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ¼ ۱
۱۴۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ½ ۱
۱۶۰٫۰۰۰ ۴۵٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰ ۲
۱۷۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰ ½ ۲
۱۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰ ۳
۱۹۵٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۱۶۵٫۰۰۰ ۴
۲۳۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰ ۵
۲۸۰٫۰۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۶
۴۶۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰ ۸
۱۸۵٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۶۷۰٫۰۰۰ ۱۰