لیست قیت فاراب بهار ۹۷

 

ردیف نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ریال) بازه تخفیف تعداد جمع با تخفیف (ریال)
۱ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۲ ۳,۷۷۰,۰۰۰ ·         ۰
۲ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۲٫۱/۲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۳ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۳ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ·         ۰
۴ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۴ ۵,۶۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۵ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۵ ۶,۸۷۰,۰۰۰ ·         ۰
۶ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۶ ۸,۱۱۰,۰۰۰ ·         ۰
۷ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۸ ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ ·         ۰
۸ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۱۰ ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۹ شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم) عدد “۱۲ ۲۶,۹۶۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۰ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۲ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۱ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۲٫۱/۲ ۴,۶۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۲ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۳ ۵,۳۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۳ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۴ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۴ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۵ ۷,۵۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۵ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۶ ۸,۹۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۶ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۸ ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۷ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۱۰ ۲۴,۲۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۸ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۱۲ ۳۳,۹۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۱۹ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب F4-PN10(آب داغ) عدد “۱۶ ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۰ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۲ ۲,۶۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۱ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۲٫۱/۲ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۲ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۳ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۳ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۴ ۴,۷۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۴ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۵ ۶,۲۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۵ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۶ ۸,۰۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۶ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۸ ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۷ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۱۰ ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۸ شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب F4-PN16(آب سرد و فاضلاب) عدد “۱۲ ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۲۹ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۲ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۰ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۲٫۱/۲ ۵,۷۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۱ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۳ ۷,۶۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۲ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۴ ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۳ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۵ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۴ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۶ ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۵ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۸ ۲۲,۰۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۶ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۱۰ ۳۳,۴۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۷ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۱۲ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۸ شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فاراب F5-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۱۴ ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۳۹ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۲ ۵,۳۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۰ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۲٫۱/۲ ۶,۰۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۱ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۳ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۲ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۴ ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۳ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۵ ۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۴ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۶ ۱۶,۵۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۵ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۸ ۲۵,۳۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۶ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۱۰ ۳۸,۵۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۷ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۱۲ ۵۶,۷۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۸ شیر فلکه کشویی رینگ استیل فاراب F5-PN16(آب داغ ) عدد “۱۴ ۷۱,۲۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۴۹ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱٫۱/۴ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۰ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱٫۱/۲ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۱ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۲ ۴,۳۱۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۲ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۲٫۱/۲ ۵,۷۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۳ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۳ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۴ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۴ ۸,۰۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۵ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۵ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۶ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۶ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۷ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۸ ۲۴,۲۶۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۸ شیر سوپاپی ( سوزنی ) رینگ استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱۰ ۳۹,۱۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۵۹ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۰ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۲٫۱/۲ ۳,۶۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۱ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۳ ۴,۴۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۲ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۴ ۵,۱۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۳ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۵ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۴ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۶ ۸,۴۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۵ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۸ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۶ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۱۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۷ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب F6-PN16(آب سرد و گرم ) عدد “۱۲ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۸ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۲ ۲,۸۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۶۹ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۲٫۱/۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۰ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۳ ۳,۴۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۱ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۴ ۴,۰۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۲ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۵ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۳ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۶ ۷,۶۴۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۴ شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب F6-PN16(آب سرد و فاضلاب ) عدد “۸ ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۵ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۲ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۶ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۲٫۱/۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۷ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۳ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۸ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۴ ۴,۱۳۰,۰۰۰ ·         ۰
۷۹ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۵ ۵,۳۹۰,۰۰۰ ·         ۰
۸۰ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۶ ۶,۸۷۰,۰۰۰ ·         ۰
۸۱ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۸ ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ ·         ۰
۸۲ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ·         ۰
۸۳ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱۲ ۲۳,۳۲۰,۰۰۰ ·         ۰
۸۴ شیر صافی با توری استیل فاراب F1-PN16(آب داغ ) عدد “۱۴ ۳۴,۱۳۰,۰۰۰ ·         ۰