لیست قیمت جی پایپ پرسی

بروزرسانی اردیبهشت ۹۴

تعداد در بسته کالا قیمت تعداد در بسته کالا قیمت تعداد در بسته کالا قیمت
سه راه تبدیلی سه راهی توپیچ زانو  ۹۰ مساوی
۲۵ ۱۶٫۲۰٫۱۶ ۹۲٫۰۰۰ ۱۶٫ ۲/۱٫ ۱۶ ۵۹٫۵۰۰ ۵۰ ۱۶ ۵۱٫۰۰۰
۲۵ ۲۰٫۱۶٫۱۶ ۸۹٫۰۰۰ ۲۰٫ ۲/۱٫ ۲۰ ۸۰٫۵۰۰ ۳۵ ۲۰ ۷۳٫۰۰۰
۲۵ ۲۰٫۱۶٫۲۰ ۹۲٫۰۰۰ ۲۰٫ ۴/۳٫ ۲۰ ۸۰٫۵۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۰۵٫۰۰۰
۲۵ ۲۰٫۲۰٫۱۶ ۹۲٫۰۰۰ ۲۵٫ ۲/۱٫ ۲۵ ۳۲ ۱۷۴٫۰۰۰
۲۰ ۲۵٫۱۶٫۱۶ ۱۲۶٫۰۰۰ ۲۵٫ ۴/۳٫ ۲۵ ۴۰
۲۰ ۲۵٫۱۶٫۲۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۳۲٫ ۴/۳٫ ۳۲ زانویی  روپیچ ۹۰
۱۴ ۲۵٫۱۶٫۲۵ ۱۳۹٫۰۰۰ ۴۰٫ ۴/۳٫ ۴۰ ۳۵ ۲/۱ ×۱۶ ۶۰٫۰۰۰
۲۰ ۲۵٫۲۰٫۲۰ ۱۲۱٫۰۰۰ بوشن روپیچ ۳۲ ۲/۱٫ ۲۰ ۶۲٫۰۰۰
۱۵ ۲۵٫۲۰٫۲۵ ۱۴۰٫۰۰۰ ۷۰ ۲/۱٫ ۱۶ ۳۸٫۰۰۰ ۱٫ ۲۵ ۱۳۲٫۰۰۰
۱۰ ۳۲٫۱۶٫۳۲ ۱۸۷٫۰۰۰ ۶۰ ۲/۱٫ ۲۰ ۴۳٫۰۰۰ ۳۲٫۱ ۱۵۰٫۰۰۰
۱۰ ۳۲٫۲۰٫۳۲ ۱۹۲٫۰۰۰ ۴۰ ۴/۳٫ ۲۰ ۴۸٫۰۰۰ زانویی چپقی
۱۵ ۲۰٫۲۵٫۲۰ ۱۴۲٫۰۰۰ ۳۰ ۴/۳٫ ۲۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰ ۲/۱٫ ۱۶ ۶۲٫۰۰۰
۹ ۳۲٫۲۵٫۳۲ ۲۱۰٫۰۰۰ ۲۵ ۲۵٫۱ ۸۱٫۰۰۰ ۳۰ ۲/۱٫ ۲۰ ۶۵٫۰۰۰
۲۰ ۲۵٫۲۰٫۱۶ ۱۰۵٫۰۰۰ ۲۴ ۳۲٫۱ ۹۲٫۰۰۰ ۳۰ ۴/۳٫ ۲۰ ۶۶٫۰۰۰
۱۵ ۲۵٫۲۵٫۲۰ ۱۴۰٫۰۰۰ ۴/۱ ۱٫ ۴۰ ۲۰ ۴/۳٫ ۲۵ ۷۷٫۰۰۰
۱۰ ۳۲٫۲۰٫۲۰ ۱۹۰٫۰۰۰ بوشن توپیچ ۱۲ ۲۵٫۱ ۱۱۴٫۰۰۰
۱۲ ۲۵٫۲۵٫۱۶ ۱۳۹٫۰۰۰ ۶۰ ۲/۱٫ ۱۶ ۳۸٫۰۰۰ ۳۲٫۱ ۱۱۶٫۰۰۰
سه راهی مساوی ۵۰ ۲/۱٫ ۲۰ ۴۱٫۰۰۰ درپوش پلاستیکی ۲/۱ ۴٫۰۰۰
۳۰ ۱۶ ۷۱٫۰۰۰ ۴۰ ۴/۳٫ ۲۰ ۴۸٫۰۰۰ درپوش پلاستیکی ۴/۳ ۵٫۰۰۰
۲۵ ۲۰ ۹۷٫۰۰۰ ۳۰ ۴/۳٫ ۲۵ ۵۸٫۰۰۰ زانویی صفحه دار R-T
۱۲ ۲۵ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۰ ۲۵٫۱ ۹۱٫۰۰۰ ۲۵ ۲/۱٫ ۱۶ ۶۹٫۰۰۰
۸ ۳۲ ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۸ ۳۲٫۱ ۹۸٫۰۰۰ ۲۵ ۲/۱٫ ۲۰ ۶۹٫۰۰۰
سه راهی  کنج  خاردار ۵۰ ۴/۳٫ ۱۶ ۳۸٫۰۰۰ زانو خاردار
۲۰ ۱۶٫ ۲/۱٫ ۱۶ ۹۱٫۰۰۰ بوشن مساوی ۳۰ ۲/۱٫ ۱۶ ۶۷٫۰۰۰
۱۵ ۲۰٫ ۲/۱٫ ۲۰ ۱۰۵٫۰۰۰ ۶۰ ۱۶ ۳۸٫۰۰۰ ۲۵ ۲/۱٫ ۲۰ ۷۶٫۰۰۰
سه راهی کنج صفحه دار ۴۰ ۲۰ ۵۲٫۰۰۰ روپیچ توپیچ
۲۵ ۱۶٫ ۲/۱٫ ۱۶ ۲۵ ۲۵ ۸۳٫۰۰۰ ½ ×۲/۱ ۲۸٫۰۰۰
۲۵ ۲۰٫ ۲/۱٫ ۲۰ ۱۸ ۳۲ ۱۱۰٫۰۰۰ ¾ ×۴/۳ ۴۱٫۰۰۰
تبدیل ۴۰ “۱ ۷۲٫۰۰۰
۹۰ ۴/۳×۲/۱ ۲۳٫۰۰۰ بوشن تبدیلی ½×۴/۳ ۳۹٫۰۰۰
۵۰ ۲/۱×۱ ۵۰٫۰۰۰ ۵۰ ۲۰٫۱۶ ۵۷٫۰۰۰
۶۰ ۱×۴/۳ ۳۹٫۰۰۰ ۳۰ ۲۵٫۱۶ ۸۶٫۰۰۰ مغزی
صفحه نصب ۳۰ ۲۵٫۲۰ ۸۶٫۰۰۰ ۸۰ ½ ۲۵٫۰۰۰
۷۳ ۵٫۰۰۰ ۲۰ ۳۲٫۲۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۶۰ ¾ ۳۵٫۰۰۰
۱۵۳ ۸٫۰۰۰ ۲۰ ۳۲٫۲۵ ۱۰۹٫۰۰۰ ۴۰ “۱ ۵۶٫۰۰۰
۲۴۵ ۱۴٫۰۰۰ ۳۲٫۱۶ ۱۰۰٫۰۰۰ ۶۰ ¾* ½ ۳۲٫۴۰۰
۵۰۰ ۱۹٫۰۰۰ ۴۰٫۳۲ ۴۰ “۱” ¾ ۴۴٫۵۰۰ر