لیست قیمت تیرآهن

بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

قیمت (ریال)

شاخه۱۲متری 

سایز

کالا

۴۷۴۰۰۰ ۱ ۱۴ تیر آهن ذوبی
۵۶۳۰۰۰ ۱ ۱۶ تیر آهن ذوبی
۶۹۴۰۰۰۰ ۱ ۱۸ تیر آهن ذوبی
۸۵۸۰۰۰ ۱ ۲۰ تیر آهن ذوبی
۱۰۰۰۰۰۰ ۱ ۲۲ تیر آهن ذوبی
۱۱۶۵۰۰۰ ۱ ۲۴ تیر آهن ذوبی
۱۳۸۷۰۰۰ ۱ ۲۷ تیر آهن ذوبی
۱۷۱۵۰۰۰ ۱ ۳۰ تیر آهن ذوبی