ليست قيمت محصولات پوشفیت وحید

قيمت سایز کالا
17,500 40 لوله یکسر سوکت 30 سانتي
32,900 40 لوله یکسر سوکت 50 سانتي
49,100 40 لوله یکسر سوکت 100 سانتي
92,000 40 لوله یکسر سوکت 200سانتي
131,300 40 لوله یکسر سوکت 300سانتي
28,400 50 لوله یکسر سوکت 30سانتي
38,000 50 لوله یکسر سوکت 50سانتي
59,100 50 لوله یکسر سوکت 100سانتي
113,500 50 لوله یکسر سوکت 200سانتي
162,500 50 لوله یکسر سوکت300سانتي
37,800 75 لوله یکسر سوکت30سانتي
58,700 75 لوله یکسر سوکت50سانتي
99,500 75 لوله یکسر سوکت100سانتي
194,600 75 لوله یکسر سوکت200سانتي
280,500 75 لوله یکسر سوکت300سانتي
76,500 110 لوله یکسر سوکت30سانتي
113,000 110 لوله یکسر سوکت50سانتي
204,000 110 لوله یکسر سوکت100سانتي
403,000 110 لوله یکسر سوکت200سانتي
594,800 110 لوله یکسر سوکت300سانتي
90,300 125 لوله یکسر سوکت30سانتي
149,400 125 لوله یکسر سوکت50سانتي
270,600 125 لوله یکسر سوکت100سانتي
533,400 125 لوله یکسر سوکت200سانتي
791,600 125 لوله یکسر سوکت300سانتي
150,700 160 لوله یکسر سوکت30سانتي
228,700 160 لوله یکسر سوکت50سانتي
457,400 160 لوله یکسر سوکت100سانتي
914,800 160 لوله یکسر سوکت200سانتي
1,372,300 160 لوله یکسر سوکت300سانتي
44,300 40 لوله دوسر سوکت50سانتي
64,100 40 لوله دوسر سوکت100سانتي
103,000 40 لوله دوسر سوکت200سانتي
143,400 40 لوله دوسر سوکت300سانتي
55,000 50 لوله دوسر سوکت50سانتي
75,900 50 لوله دوسر سوکت100سانتي
125,700 50 لوله دوسر سوکت200سانتي
176,800 50 لوله دوسر سوکت300سانتي
75,800 75 لوله دوسر سوکت50سانتي
119,700 75 لوله دوسر سوکت100سانتي
202,600 75 لوله دوسر سوکت200سانتي
305,000 75 لوله دوسر سوکت300سانتي
145,700 110 لوله دوسر سوکت50سانتي
226,300 110 لوله دوسر سوکت100سانتي
414,800 110 لوله دوسر سوکت200سانتي
633,500 110 لوله دوسر سوکت300سانتي
177,300 125 لوله دوسر سوکت50سانتي
304,000 125 لوله دوسر سوکت100سانتي
551,800 125 لوله دوسر سوکت200سانتي
818,700 125 لوله دوسر سوکت300سانتي
251,300 160 لوله دوسر سوکت50سانتي
487,800 160 لوله دوسر سوکت100سانتي
975,600 160 لوله دوسر سوکت200سانتي
1,463,400 160 لوله دوسر سوکت300سانتي
122,600 110 زانو15درجه
36,300 50 زانو30درجه
64,800 75 زانو30درجه
125,300 110 زانو30درجه
28,500 40 زانو45درجه
35,600 50 زانو45د
64,800 75 زانو45درجه
125,300 110 زانو45درجه
204,000 125 زانو45درجه
465,300 160 زانو45درجه
38,700 50 زانو67درجه
137,200 110 زانو67درجه
28,800 40 زانو87درجه
38,700 50 زانو87درجه
68,400 75 زانو87درجه
137,300 110 زانو87درجه
256,700 125 زانو87درجه
46,400 50 زانو بلند87درجه
176,000 110 زانو بلند87درجه
157,700 75 سه راه دریچه بازدید87درجه
234,300 110 سه راه دریچه بازدید87درجه
418,200 125 سه راه دریچه بازدید87درجه
367,000 110 چهار راه67درجه
50,800 40 سه راه 45 درجه
67,500 50 سه راه 45 درجه
113,800 75 سه راه 45 درجه
214,000 110 سه راه 45 درجه
357,400 125 سه راه 45 درجه
584,700 160 سه راه 45 درجه
113,800 75*50 سه راه تبدیل 45 درجه
185,600 50*110 سه راه تبدیل 45 درجه
189,600 75*110 سه راه تبدیل 45 درجه
311,800 110*125 سه راه تبدیل 45 درجه
548,200 110*160 سه راه تبدیل 45 درجه
61,800 50 سه راه 90 درجه
103,000 75 سه راه 90 درجه
103,000 50*75 سه راه 90 درجه
202,700 50*110 سه راه 90 درجه
33,400 40*50 تبدیل
54,600 50*75 تبدیل
82,600 50*110 تبدیل
87,200 75*110 تبدیل
125,800 110*125 تبدیل
162,500 110*160 تبدیل
170,000 160*125 تبدیل
113,800 50 سیفون یک تکه 45 درجه
166,300 75 سیفون یک تکه
280,800 110 سیفون یک تکه
96,900 50 دریچه بازدید
120,600 75 دریچه بازدید
209,500 110 دریچه بازدید
39,200 40 رابط افقی
53,300 50 رابط افقی
66,300 75 رابط افقی
127,600 110 رابط افقی
137,300 125 رابط افقی
199,200 160 رابط افقی
39,200 40 رابط عمودی(رایزری)
53,300 50 رابط عمودی(رایزری)
66,300 75 رابط عمودی(رایزری)
127,600 110 رابط عمودی(رایزری)
137,300 125 رابط عمودی(رایزری)
199,200 160 رابط عمودی(رایزری)
7,000 40 درپوش انتهایی
10,300 50 درپوش انتهایی
13,700 75 درپوش انتهایی
25,200 110 درپوش انتهایی
27,400 125 درپوش انتهایی
45,500 160 درپوش انتهایی
312,000 50 سیفون یک تکه با علمک
480,000 75 سیفون یک تکه با علمک
780,000 110 سیفون یک تکه با علمک
144,000 50 عصایی پشت بام
511,800 75 عصایی پشت بام
835,200 110 عصایی پشت بام
853,000 125 عصایی پشت بام
40,800 75 درپوش دریچه بازدید
52,300 110 درپوش دریچه بازدید
70,500 125 درپوش دریچه بازدید
8,000 40 اورینگ
10,000 50 اورینگ
11,800 75 اورینگ
13,200 110 اورینگ
15,400 125 اورینگ
18,700 160 اورینگ
8,800 75 اورینگ دریچه بازدید
9,900 110 اورینگ دریچه بازدید
11,800 125 اورینگ دریچه بازدید
105,800 250 روغن مخصوص نصب
144,600 500 روغن مخصوص نصب