فروشگاه ۱۱۰ خاوران

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران بهار۹۷

قیمت (ریال) شرح واحد سایز نام کالا ردیف
۲۱۱,۲۰۰ PN5 شاخه ۶ متری ۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱
۳۳۲,۲۸۰ PN5 شاخه ۶ متری ۶۳ لوله پلی اتیلن پلیران ۲
۴۵۴,۰۸۰ PN5 شاخه ۶ متری ۷۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۳
۶۵۹,۱۶۰ PN5 شاخه ۶ متری ۹۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۴
۹۶۱,۸۶۰ PN5 شاخه ۶ متری ۱۱۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۵
۱,۲۳۷,۶۲۰ PN5 شاخه ۶ متری ۱۲۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۶
۲,۰۴۴,۷۴۰ PN5 شاخه ۶ متری ۱۶۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۷
۳,۱۵۴,۵۰۰ PN5 شاخه ۶ متری ۲۰۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۸
۴,۹۰۹,۹۸۰ PN5 شاخه ۶ متری ۲۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۹
۱۶۰,۰۸۰ PN6 شاخه ۶ متری ۴۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۰
۲۴۲,۸۸۰ PN6 شاخه ۶ متری ۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۱
۳۷۸,۷۲۰ PN6 شاخه ۶ متری ۶۳ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۲
۵۴۲,۸۸۰ PN6 شاخه ۶ متری ۷۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۳
۷۶۶,۸۰۰ PN6 شاخه ۶ متری ۹۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۴
۱,۱۲۳,۲۶۰ PN6 شاخه ۶ متری ۱۱۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۵
۱,۴۵۲,۸۴۰ PN6 شاخه ۶ متری ۱۲۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۶
۲,۳۸۱,۰۴۰ PN6 شاخه ۶ متری ۱۶۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۷
۳,۷۰۶,۰۸۰ PN6 شاخه ۶ متری ۲۰۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۸
۵,۷۷۷,۶۴۰ PN6 شاخه ۶ متری ۲۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۱۹
۷۲,۰۶۰ PN10 شاخه ۶ متری ۲۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۰
۹۶,۹۰۰ PN10 شاخه ۶ متری ۲۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۱
۱۵۶,۰۶۰ PN10 شاخه ۶ متری ۳۲ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۲
۲۳۹,۴۶۰ PN10 شاخه ۶ متری ۴۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۳
۳۶۹,۳۰۰ PN10 شاخه ۶ متری ۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۴
۵۸۷,۲۲۰ PN10 شاخه ۶ متری ۶۳ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۵
۸۳۴,۰۶۰ PN10 شاخه ۶ متری ۷۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۶
۱,۱۹۰,۵۲۰ PN10 شاخه ۶ متری ۹۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۷
۱,۷۶۲,۲۶۰ PN10 شاخه ۶ متری ۱۱۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۸
۲,۲۶۶,۶۸۰ PN10 شاخه ۶ متری ۱۲۵ لوله پلی اتیلن پلیران ۲۹
۳,۶۹۹,۳۰۰ PN10 شاخه ۶ متری ۱۶۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۳۰
۵,۷۵۷,۴۸۰ PN10 شاخه ۶ متری ۲۰۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۳۱
۹,۰۱۲,۸۴۰ PN10 شاخه ۶ متری ۲۵۰ لوله پلی اتیلن پلیران ۳۲
۸,۱۱۰ عدد “۱/۲*۲۰ اتصال نر پیچی پلیران ۳۳
۱۰,۷۳۰ عدد “۳/۴*۲۵ اتصال نر پیچی پلیران ۳۴
۱۸,۷۰۰ عدد “۱*۳۲ اتصال نر پیچی پلیران ۳۵
۳۵,۵۱۰ عدد “۱٫۱/۴*۴۰ اتصال نر پیچی پلیران ۳۶
۴۹,۵۰۰ عدد “۱٫۱/۲*۵۰ اتصال نر پیچی پلیران ۳۷
۵۰,۷۸۰ عدد “۲*۵۰ اتصال نر پیچی پلیران ۳۸
۸۴,۶۴۰ عدد “۲*۶۳ اتصال نر پیچی پلیران ۳۹
۱۶۵,۳۳۰ عدد “۲*۷۵ اتصال نر پیچی پلیران ۴۰
۱۶۵,۳۳۰ عدد “۲٫۱/۲*۷۵ اتصال نر پیچی پلیران ۴۱
۳۲۸,۶۷۰ عدد “۳*۹۰ اتصال نر پیچی پلیران ۴۲
۴۹۸,۸۸۰ عدد “۴*۱۱۰ اتصال نر پیچی پلیران ۴۳
۸۲۴,۵۲۰ عدد “۴*۱۲۵ اتصال نر پیچی پلیران ۴۴
۸۲۴,۵۲۰ عدد “۵*۱۲۵ اتصال نر پیچی پلیران ۴۵
۹,۳۵۰ عدد “۱/۲*۲۰ اتصال ماده پیچی پلیران ۴۶
۱۱,۱۷۰ عدد “۳/۴*۲۵ اتصال ماده پیچی پلیران ۴۷
۱۷,۷۵۰ عدد “۱*۳۲ اتصال ماده پیچی پلیران ۴۸
۳۸,۶۰۰ عدد “۱٫۱/۴*۴۰ اتصال ماده پیچی پلیران ۴۹
۴۸,۸۷۰ عدد “۱٫۱/۲*۵۰ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۰
۸۵,۰۵۰ عدد “۲*۶۳ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۱
۱۹۴,۸۵۰ عدد “۲*۷۵ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۲
۱۹۴,۸۵۰ عدد “۲٫۱/۲*۷۵ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۳
۳۶۶,۰۳۰ عدد “۳*۹۰ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۴
۵۶۸,۵۰۰ عدد “۴*۱۱۰ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۵
۸۲۴,۵۲۰ عدد “۴*۱۲۵ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۶
۸۲۴,۵۲۰ عدد “۵*۱۲۵ اتصال ماده پیچی پلیران ۵۷
۱۳,۸۲۰ عدد ۲۰*۲۰ رابط پیچی پلیران ۵۸
۱۸,۵۳۰ عدد ۲۵*۲۵ رابط پیچی پلیران ۵۹
۳۱,۹۴۰ عدد ۳۲*۳۲ رابط پیچی پلیران ۶۰
۵۳,۵۶۰ عدد ۴۰*۴۰ رابط پیچی پلیران ۶۱
۷۹,۰۸۰ عدد ۵۰*۵۰ رابط پیچی پلیران ۶۲
۱۳۳,۸۲۰ عدد ۶۳*۶۳ رابط پیچی پلیران ۶۳
۲۸۵,۴۱۰ عدد ۷۵*۷۵ رابط پیچی پلیران ۶۴
۵۱۹,۵۸۰ عدد ۹۰*۹۰ رابط پیچی پلیران ۶۵
۶۳۲,۵۳۰ عدد ۱۱۰*۱۱۰ رابط پیچی پلیران ۶۶
۹۴۰,۲۸۰ عدد ۱۲۵*۱۲۵ رابط پیچی پلیران ۶۷
۱۵,۸۶۰ عدد ۲۰*۲۵ تبدیل پیچی پلیران ۶۸
۳۳,۷۵۰ عدد ۲۰*۳۲ تبدیل پیچی پلیران ۶۹
۳۳,۷۵۰ عدد ۲۵*۳۲ تبدیل پیچی پلیران ۷۰
۴۰,۷۹۰ عدد ۲۵*۴۰ تبدیل پیچی پلیران ۷۱
۴۰,۷۹۰ عدد ۳۲*۴۰ تبدیل پیچی پلیران ۷۲
۶۴,۷۳۰ عدد ۳۲*۵۰ تبدیل پیچی پلیران ۷۳
۶۴,۷۳۰ عدد ۴۰*۵۰ تبدیل پیچی پلیران ۷۴
۱۴۳,۶۳۰ عدد ۳۲*۶۳ تبدیل پیچی پلیران ۷۵
۱۴۳,۶۳۰ عدد ۴۰*۶۳ تبدیل پیچی پلیران ۷۶
۱۴۳,۶۳۰ عدد ۵۰*۶۳ تبدیل پیچی پلیران ۷۷
۲۵۷,۶۲۰ عدد ۵۰*۷۵ تبدیل پیچی پلیران ۷۸
۲۵۷,۶۲۰ عدد ۶۳*۷۵ تبدیل پیچی پلیران ۷۹
۴۷۶,۲۷۰ عدد ۶۳*۹۰ تبدیل پیچی پلیران ۸۰
۴۷۶,۲۷۰ عدد ۷۵*۹۰ تبدیل پیچی پلیران ۸۱
۵۶۱,۰۲۰ عدد ۶۳*۱۱۰ تبدیل پیچی پلیران ۸۲
۵۶۱,۰۲۰ عدد ۷۵*۱۱۰ تبدیل پیچی پلیران ۸۳
۵۶۱,۰۲۰ عدد ۹۰*۱۱۰ تبدیل پیچی پلیران ۸۴
۸۶۵,۹۱۰ عدد ۱۱۰*۱۲۵ تبدیل پیچی پلیران ۸۵
۱۸,۸۶۰ عدد ۲۰*۲۰ زانو پیچی پلیران ۸۶
۱۹,۸۰۰ عدد ۲۵*۲۵ زانو پیچی پلیران ۸۷
۳۲,۵۹۰ عدد ۳۲*۳۲ زانو پیچی پلیران ۸۸
۶۰,۳۸۰ عدد ۴۰*۴۰ زانو پیچی پلیران ۸۹
۸۵,۶۱۰ عدد ۵۰*۵۰ زانو پیچی پلیران ۹۰
۱۸۳,۰۴۰ عدد ۶۳*۶۳ زانو پیچی پلیران ۹۱
۴۸۸,۰۷۰ عدد ۷۵*۷۵ زانو پیچی پلیران ۹۲
۷۹۲,۷۶۰ عدد ۹۰*۹۰ زانو پیچی پلیران ۹۳
۹۹۹,۶۰۰ عدد ۱۱۰*۱۱۰ زانو پیچی پلیران ۹۴
۱,۱۸۹,۶۸۰ عدد ۱۲۵*۱۲۵ زانو پیچی پلیران ۹۵
۹,۷۸۰ عدد “۱/۲*۲۰ زانو نر پیچی پلیران ۹۶
۱۵,۱۵۰ عدد “۳/۴*۲۵ زانو نر پیچی پلیران ۹۷
۲۹,۷۸۰ عدد “۱*۳۲ زانو نر پیچی پلیران ۹۸
۵۷,۹۳۰ عدد “۱٫۱/۴*۴۰ زانو نر پیچی پلیران ۹۹
۸۱,۲۶۰ عدد “۱٫۱/۲*۵۰ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۰
۱۶۱,۰۰۰ عدد “۱٫۱/۲*۶۳ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۱
۱۶۱,۰۰۰ عدد “۲*۶۳ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۲
۵۰۳,۷۸۰ عدد “۲*۷۵ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۳
۵۰۳,۷۸۰ عدد “۲٫۱/۲*۷۵ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۴
۸۰۶,۱۱۰ عدد “۲٫۱/۲*۹۰ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۵
۸۰۶,۱۱۰ عدد “۳*۹۰ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۶
۹۳۷,۴۷۰ عدد “۳*۱۱۰ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۷
۹۳۷,۴۷۰ عدد “۴*۱۱۰ زانو نر پیچی پلیران ۱۰۸
۱۴,۴۰۰ عدد “۱/۲*۲۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۰۹
۲۰,۴۶۰ عدد “۳/۴*۲۵ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۰
۳۰,۸۰۰ عدد “۱*۳۲ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۱
۶۳,۸۴۰ عدد “۱٫۱/۴*۴۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۲
۸۵,۶۱۰ عدد “۱٫۱/۲*۵۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۳
۱۷۳,۲۲۰ عدد “۲*۶۳ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۴
۵۳۷,۲۹۰ عدد “۲*۷۵ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۵
۵۳۷,۲۹۰ عدد “۲٫۱/۲*۷۵ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۶
۸۴۶,۲۵۰ عدد “۲٫۱/۲*۹۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۷
۸۴۶,۲۵۰ عدد “۳*۹۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۸
۹۹۵,۸۰۰ عدد “۳*۱۱۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۱۹
۹۹۵,۸۰۰ عدد “۴*۱۱۰ زانو ماده پیچی پلیران ۱۲۰
۲۲,۸۸۰ عدد ۲۰*۲۰*۲۰ سه راه پیچی پلیران ۱۲۱
۲۸,۱۸۰ عدد ۲۵*۲۵*۲۵ سه راه پیچی پلیران ۱۲۲
۴۷,۸۳۰ عدد ۳۲*۳۲*۳۲ سه راه پیچی پلیران ۱۲۳
۷۸,۱۵۰ عدد ۴۰*۴۰*۴۰ سه راه پیچی پلیران ۱۲۴
۱۲۵,۳۱۰ عدد ۵۰*۵۰*۵۰ سه راه پیچی پلیران ۱۲۵
۲۵۳,۷۱۰ عدد ۶۳*۶۳*۶۳ سه راه پیچی پلیران ۱۲۶
۵۳۶,۸۷۰ عدد ۷۵*۷۵*۷۵ سه راه پیچی پلیران ۱۲۷
۸۱۶,۷۲۰ عدد ۹۰*۹۰*۹۰ سه راه پیچی پلیران ۱۲۸
۱,۲۳۸,۶۷۰ عدد ۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ سه راه پیچی پلیران ۱۲۹
۱,۵۸۱,۲۳۰ عدد ۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ سه راه پیچی پلیران ۱۳۰
۲۳,۶۰۰ عدد ۲۰*”۱/۲*۲۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۱
۳۳,۸۸۰ عدد ۲۵*”۱/۲*۲۵ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۲
۳۳,۸۸۰ عدد ۲۵*”۳/۴*۲۵ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۳
۵۱,۹۱۰ عدد ۳۲*”۱/۲*۳۲ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۴
۵۱,۹۱۰ عدد ۳۲*”۳/۴*۳۲ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۵
۵۱,۹۱۰ عدد ۳۲*”۱*۳۲ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۶
۱۱۰,۱۶۰ عدد ۴۰*”۱٫۱/۴*۴۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۷
۱۵۷,۲۱۰ عدد ۵۰*”۱٫۱/۲*۵۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۸
۳۳۴,۵۶۰ عدد ۶۳*”۲*۶۳ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۳۹
۶۲۵,۸۶۰ عدد ۷۵*”۲*۷۵ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۰
۶۲۵,۸۶۰ عدد ۷۵*”۲٫۱/۲*۷۵ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۱
۷۶۲,۰۱۰ عدد ۹۰*”۲*۹۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۲
۷۶۲,۰۱۰ عدد ۹۰*”۲٫۱/۲*۹۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۳
۷۶۲,۰۱۰ عدد ۹۰*”۳*۹۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۴
۱,۰۶۱,۶۵۰ عدد ۱۱۰*”۳*۱۱۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۵
۱۶۱,۶۵۰ عدد ۱۱۰*”۴*۱۱۰ سه راه ماده پیچی پلیران ۱۴۶
۲۵,۷۶۰ عدد ۲۰*”۱/۲*۲۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۴۷
۳۳,۵۵۰ عدد ۲۵*”۱/۲*۲۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۴۸
۳۳,۵۵۰ عدد ۲۵*”۳/۴*۲۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۴۹
۵۳,۰۵۰ عدد ۳۲*”۱/۲*۳۲ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۰
۵۳,۰۵۰ عدد ۳۲*”۳/۴*۳۲ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۱
۵۳,۰۵۰ عدد ۳۲*”۱*۳۲ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۲
۹۸,۸۳۰ عدد ۴۰*”۱*۴۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۳
۹۸,۸۳۰ عدد ۴۰*”۱٫۱/۴*۴۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۴
۱۱۵,۸۱۰ عدد ۵۰*”۱٫۱/۴*۵۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۵
۱۱۵,۸۱۰ عدد ۵۰*”۱٫۱/۲*۵۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۶
۳۲۲,۷۳۰ عدد ۶۳*”۱*۶۳ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۷
۳۲۲,۷۳۰ عدد ۶۳*”۱٫۱/۲*۶۳ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۸
۳۲۲,۷۳۰ عدد ۶۳*”۲*۶۳ سه راه نر پیچی پلیران ۱۵۹
۵۱۵,۶۴۰ عدد ۷۵*”۱٫۱/۲*۷۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۰
۵۱۵,۶۴۰ عدد ۷۵*”۲*۷۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۱
۵۱۵,۶۴۰ عدد ۷۵*”۲٫۱/۲*۷۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۲
۶۷۹,۷۲۰ عدد ۹۰*”۲*۹۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۳
۶۷۹,۷۲۰ عدد ۹۰*”۲٫۱/۲*۹۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۴
۶۷۹,۷۲۰ عدد ۹۰*”۳*۹۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۵
۱,۰۰۳,۳۳۰ عدد ۱۱۰*”۳*۱۱۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۶
۱,۰۰۳,۳۳۰ عدد ۱۱۰*”۴*۱۱۰ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۷
۱,۳۱۹,۲۱۰ عدد ۱۲۵*”۴*۱۲۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۸
۱,۳۱۹,۲۱۰ عدد ۱۲۵*”۵*۱۲۵ سه راه نر پیچی پلیران ۱۶۹
۲۸,۱۸۰ عدد ۲۵*۲۰*۲۵ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۰
۴۸,۸۱۰ عدد ۳۲*۲۰*۳۲ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۱
۴۸,۸۱۰ عدد ۳۲*۲۵*۳۲ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۲
۸۰,۶۰۰ عدد ۴۰*۲۵*۴۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۳
۸۳,۱۱۰ عدد ۴۰*۳۲*۴۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۴
۱۲۷,۰۰۰ عدد ۵۰*۳۲*۵۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۵
۱۲۷,۰۰۰ عدد ۵۰*۴۰*۵۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۶
۲۷۷,۱۲۰ عدد ۶۳*۳۲*۶۳ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۷
۲۷۷,۱۲۰ عدد ۶۳*۴۰*۶۳ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۸
۲۷۷,۱۲۰ عدد ۶۳*۵۰*۶۳ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۷۹
۵۸۴,۵۰۰ عدد ۷۵*۵۰*۷۵ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۰
۵۸۴,۵۰۰ عدد ۷۵*۶۳*۷۵ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۱
۷۶۷,۵۲۰ عدد ۹۰*۶۳*۹۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۲
۷۶۷,۵۲۰ عدد ۹۰*۷۵*۹۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۳
۱,۱۵۲,۱۸۰ عدد ۱۱۰*۶۳*۱۱۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۴
۱,۱۵۲,۱۸۰ عدد ۱۱۰*۷۵*۱۱۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۵
۱,۱۵۲,۱۸۰ عدد ۱۱۰*۹۰*۱۱۰ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۶
۱,۵۲۴,۷۷۰ عدد ۱۲۵*۹۰*۱۲۵ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۷
۱,۵۲۴,۷۷۰ عدد ۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵ سه راه تبدیل پیچی پلیران ۱۸۸
۴۱۲,۵۹۰ عدد ۶۳*”۲ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۸۹
۵۱۸,۷۸۰ عدد ۷۵*”۲٫۱/۲ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۹۰
۵۷۶,۸۲۰ عدد ۹۰*”۳ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۹۱
۵۹۶,۸۵۰ عدد ۹۰*”۴ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۹۲
۶۲۲,۶۶۰ عدد ۱۱۰*”۴ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۹۳
۹۵۴,۰۵۰ عدد ۱۲۵*”۵ اتصال فلنج دار پیچی پلیران ۱۹۴
۹,۸۷۰ عدد ۲۰ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۱۹۵
۱۲,۷۶۰ عدد ۲۵ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۱۹۶
۲۲,۸۸۰ عدد ۳۲ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۱۹۷
۴۰,۳۲۰ عدد ۴۰ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۱۹۸
۵۳,۴۱۰ عدد ۵۰ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۱۹۹
۸۵,۹۵۰ عدد ۶۳ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۲۰۰
۲۰۱,۵۴۰ عدد ۷۵ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۲۰۱
۴۴۰,۸۶۰ عدد ۹۰ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۲۰۲
۵۹۹,۳۹۰ عدد ۱۱۰ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۲۰۳
۸۸۴,۷۶۰ عدد ۱۲۵ درپوش انتهایی پیچی پلیران ۲۰۴
۷,۷۹۰ ۲پیچ عدد “۱/۲*۲۰ کمربند پیچی پلیران ۲۰۵
۸,۶۳۰ ۲پیچ عدد “۱/۲*۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۰۶
۸,۶۳۰ ۲پیچ عدد “۳/۴*۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۰۷
۱۴,۳۵۰ ۲پیچ عدد “۱/۲*۳۲ کمربند پیچی پلیران ۲۰۸
۱۴,۳۵۰ ۲پیچ عدد “۳/۴*۳۲ کمربند پیچی پلیران ۲۰۹
۲۰,۹۸۰ ۲پیچ عدد “۱/۲*۴۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۰
۲۰,۹۸۰ ۲پیچ عدد “۳/۴*۴۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۱
۲۰,۹۸۰ ۲پیچ عدد “۱*۴۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۲
۲۴,۶۱۰ ۲پیچ عدد “۱/۲*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۳
۳۱,۸۶۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۴
۲۴,۶۱۰ ۲پیچ عدد “۳/۴*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۵
۳۱,۸۶۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۶
۲۴,۶۱۰ ۲پیچ عدد “۱*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۷
۳۱,۸۶۰ ۴پیچ عدد “۱*۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۱۸
۴۴,۷۱۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۶۳ کمربند پیچی پلیران ۲۱۹
۴۴,۷۱۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۶۳ کمربند پیچی پلیران ۲۲۰
۴۴,۷۱۰ ۴پیچ عدد “۱*۶۳ کمربند پیچی پلیران ۲۲۱
۴۴,۷۱۰ ۴پیچ عدد “۱٫۱/۲*۶۳ کمربند پیچی پلیران ۲۲۲
۴۴,۷۱۰ ۴پیچ عدد “۲*۶۳ کمربند پیچی پلیران ۲۲۳
۵۴,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۷۵ کمربند پیچی پلیران ۲۲۴
۵۴,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۷۵ کمربند پیچی پلیران ۲۲۵
۵۴,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱*۷۵ کمربند پیچی پلیران ۲۲۶
۵۴,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱٫۱/۲*۷۵ کمربند پیچی پلیران ۲۲۷
۵۴,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۲*۷۵ کمربند پیچی پلیران ۲۲۸
۶۹,۶۵۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۹۰ کمربند پیچی پلیران ۲۲۹
۶۹,۶۵۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۹۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۰
۶۹,۶۵۰ ۴پیچ عدد “۱*۹۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۱
۶۹,۶۵۰ ۴پیچ عدد “۱٫۱/۲*۹۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۲
۶۹,۶۵۰ ۴پیچ عدد “۲*۹۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۳
۷۲,۸۹۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۱۱۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۴
۷۲,۸۹۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۱۱۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۵
۷۲,۸۹۰ ۴پیچ عدد “۱*۱۱۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۶
۷۲,۸۹۰ ۴پیچ عدد “۱٫۱/۲*۱۱۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۷
۷۲,۸۹۰ ۴پیچ عدد “۲*۱۱۰ کمربند پیچی پلیران ۲۳۸
۹۱,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱/۲*۱۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۳۹
۹۱,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۳/۴*۱۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۴۰
۹۱,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱*۱۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۴۱
۹۱,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۱٫۱/۲*۱۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۴۲
۹۱,۳۹۰ ۴پیچ عدد “۲*۱۲۵ کمربند پیچی پلیران ۲۴۳
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۱/۲*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۴
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۳/۴*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۵
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۱*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۶
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۱٫۱/۲*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۷
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۲*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۸
۱۷۱,۳۶۰ ۶پیچ عدد “۳*۱۶۰ کمربند پیچی پلیران ۲۴۹
۲۷۳,۲۰۰ ۶پیچ عدد “۱/۲*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۰
۲۶۵,۵۰۰ ۶پیچ عدد “۳/۴*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۱
۲۶۵,۵۰۰ ۶پیچ عدد “۱*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۲
۲۶۵,۵۰۰ ۶پیچ عدد “۱٫۱/۲*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۳
۲۷۳,۲۰۰ ۶پیچ عدد “۲*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۴
۲۶۵,۵۰۰ ۶پیچ عدد “۳*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۵
۲۶۵,۵۰۰ ۶پیچ عدد “۴*۲۰۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۶
۳۶۱,۵۹۰ ۶پیچ عدد “۱/۲*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۷
۳۷۷,۰۲۰ ۶پیچ عدد “۳/۴*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۸
۳۷۷,۰۲۰ ۶پیچ عدد “۱*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۵۹
۳۷۷,۰۲۰ ۶پیچ عدد “۱٫۱/۲*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۶۰
۳۷۷,۰۲۰ ۶پیچ عدد “۲*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۶۱
۳۷۷,۰۲۰ ۶پیچ عدد “۳*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۶۲
۴۳۲,۹۳۰ ۶پیچ عدد “۴*۲۵۰ کمربند پیچی پلیران ۲۶۳
۲,۴۵۰ عدد “۱/۲*”۱/۲ مغزی پیچی پلیران ۲۶۴
۳,۲۲۰ عدد “۳/۴*”۳/۴ مغزی پیچی پلیران ۲۶۵
۶,۱۵۰ عدد “۱*”۱ مغزی پیچی پلیران ۲۶۶
۷,۴۴۰ عدد “۱٫۱/۴*”۱٫۱/۴ مغزی پیچی پلیران ۲۶۷
۹,۵۷۰ عدد “۱٫۱/۲*”۱٫۱/۲ مغزی پیچی پلیران ۲۶۸
۱۵,۹۷۰ عدد “۲*”۲ مغزی پیچی پلیران ۲۶۹
۱۷,۶۴۰ وسایل پخش آب عدد “۱/۲ شیر انشعاب پلیران ۲۷۰
۱۸,۸۴۰ وسایل پخش آب عدد “۱/۲ آبفشان پلیران ۲۷۱
۱,۱۶۰ وسایل پخش آب عدد دریپر روی خط قابل تنظیم دوطرفه پلیران ۲۷۲
۹۴۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد “۱/۲*۱۶ انشعاب ۱۶ پلیران ۲۷۳
۹۴۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد ۱۲*”۱/۲ انشعاب ۱۶ پلیران ۲۷۴
۸۶۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد ۱۶*۱۶ رابط ۱۶ پلیران ۲۷۵
۱,۲۶۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد ۱۶*۱۶*۱۶ سراه ۱۶ پلیران ۲۷۶
۷۳۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد ۱۶ بست انتهایی پلیران ۲۷۷
۱,۳۲۰ اتصالات ویژه آبیاری تحت فشار عدد ۱۶ زانو ۱۶ پلیران ۲۷۸

۰۹۱۲۱۴۹۳۳۰۲ طهماسبی