ليست قيمت محصولات سوپرپايپ

 

كد

نام قیمت
700160-I لوله سوپرپایپ2-16mm 30.330
700200-I لوله سوپرپایپ2-20mm 45.800
700250-I لوله سوپرپایپ2-25mm 67.100
700320-I لوله سوپرپایپ2-32mm 100.500
1013446 لوله سوپرپایپ40 475.100
1013449 لوله سوپرپایپ50 631.800
1013451 لوله سوپرپایپ63 771.900
1013453 لوله سوپرپایپ75 1.497.700
1013455 لوله سوپرپایپ90 2.047.000
1013457 لوله سوپرپایپ110 2.511.300
770042-I مهره ماسوره 16*2/1 47.700
770040-I مهره ماسوره 20*2/1 77.700
770044-I مهره ماسوره 16*4/3 69.800
770048-I مهره ماسوره 20*4/3 70.400
770047-I مهره ماسوره 25*4/3 127.200
770049-I مهره ماسوره 25*1 140.000
806351-I رابط توپیچ دنده ای 32*1 271.400
806240R-I رابط روپیچ دنده ای 32*1 296.200
770051-I مغزی 2/1 24.200
770052-I مغزی 4/3 47.000
770053-I مغزی 1 75.900
770072-I زانویی 4/3 72.100
770061-I روپیچ توپیچ 2/1 42.800
770062-I روپیچ توپیچ 4/3 58.400
770063-I روپیچ توپیچ 1 90.800
770075-I چپقی 2/1 61.500
770076-I چپقی 4/3 96.700
770091-I سه راهی 2/1 60.800
770092-I سه راهی 4/3 108.600
770094-I سه راهی 1 168.400
972252-I زانو دیواری-2/1 توپیچ 89.700
972255-I زانو سه راه 90- 2/1 توپیچ 104.100
770206-I زانو دیواری صفحه دار- 2/1 توپیچ 126.800
770513-I زانو 3راه 90 صفحه دار- 2/1 توپیچ 111.600
770526-I زانو دیواری صفحه دار- 4/3 روپیچ 122.100
970252-I زانو دیواری پرسی 16*2/1 128.500
970255-I زانو 3راه 90درجه پرسی 16*2/1*16 185.800
962620-I زانو دیواری صفحه دار پرسی 16*2/1 توپیچ 122.100
962650-I زانو دیواری صفحه دار پرسی 16*4/3 روپیچ 121.100
970453-I زانو دیواری پرسی 20*4/3 توپیچ 175.500
970452-I زانو دیواری پرسی 20*2/1 توپیچ 135.800
970455-I زانو 3راه 90درجه پرسی 20*2/1*20 197.700
770351-I تبدیل 1 توپیچ*4/3 روپیچ 79.400
770057-I تبدیل روپیچ 4/3*1 74.700
770355-I تبدیل روپیچ 2/1*4/3 45.600
770356-I تبدیل 2/1 روپیچ*2/1 توپیچ 42.900
902220-I رابط روپیچ پرسی 16*2/1 73.700
902230-I رابط روپیچ پرسی 16*4/3 82.000
904220-I رابط روپیچ پرسی 20*2/1 84.500
904230-I رابط روپیچ پرسی 20*4/3 101.600
905230-I رابط روپیچ پرسی 25*4/3 123.700
905230-I رابط روپیچ پرسی 25*1 153.500
906240-I رابط روپیچ پرسی 32*1 170.600
906250-I رابط روپیچ پرسی 32*4/1-1 268.800
902320-I رابط توپیچ پرسی 16*2/1 87.900
904320-I رابط توپیچ پرسی 20*2/1 104.400
904330-I رابط توپیچ پرسی 20*4/3 112.500
905330-I رابط توپیچ پرسی 25*4/3 155.700
905340-I رابط توپیچ پرسی 25*1 208.800
906340-I رابط توپیچ پرسی 32*1 213.500
906350-I رابط توپیچ پرسی 32*41/1 290.400
912120-I زانو پرسی 16*16 108.600
914140-I زانو پرسی 20*20 137.700
915150-I زانو پرسی 25*25 219.200
916160-I زانو پرسی 32*32 300.000
912320-I چپقی پرسی 16*2/1 97.100
914320-I چپقی پرسی 20*2/1 124.500
914330-I چپقی پرسی 20*4/3 155.500
915330-I چپقی پرسی 25*4/3 183.800
915340-I چپقی پرسی 1*25 233.900
916340-I چپقی پرسی 1*32″ 259.600
932122-I سه راهی پرسی 16 164.700
934144-I سه راهی پرسی 20 210.800
935155-I سه راهی پرسی 25 316.000
936166-I سه راهی پرسی 32 414.100
934122-I سه راهی پرسی 16*16*20 176.000
932142-I سه راهی پرسی 16*20*16 173.100
934124-I سه راهی پرسی 20*16*20 186.100
934142-I سه راهی پرسی 16*20*20 186.700
935144-I سه راهی پرسی 20*20*25 240.200
935125-I سه راهی پرسی 25*16*25 265.200
935122-I سه راهی پرسی 16*16*25 222.800
935142-I سه راهی پرسی 16*20*25 229.200
935124-I سه راهی پرسی 20*16*25 231.800
935152-I سه راهی پرسی 16*25*25 270.200
935165-I سه راهی پرسی 25*32*25 373.100
936155-I سه راهی پرسی 25*25*32 369.500
936155-I سه راهی پرسی 16*25*20 240.600
934154-I سه راهی پرسی 20*25*20 244.900
935145-I سه راهی پرسی 25*20*25 265.000
936146-I سه راهی پرسی 32*20*33 427.200
936126-I سه راهی پرسی 32*16*33 392.800
936156-I سه راهی پرسی 32*25*32 426.100
942120-I بوشین پرسی 16*16 91.900
944140-I بوشین پرسی 20*20 111.700
944150-I بوشین پرسی 25*25 191.400
946160-I بوشین پرسی 32*32 243.200
944120-I تبدیل پرسی 16*20 106.300
945120-I تبدیل پرسی 16*25 161.500
945140-I تبدیل پرسی 20*25 169.900
946140-I تبدیل پرسی 20*32 213.200
946150-I تبدیل پرسی 25*32 249.500
970012-I صفحه دیواری دوبل 153mm 18.100
970015-I صفحه دیواری تک 73mm 9.500
970012L-I صفحه دیواری رادیاتور 500ml 49.000
970012G-I صفحه دیواری قوس دار250mm 29.700
631016-I بست پلاستیکی روکار 16 1.300
631020-I بست پلاستیکی روکار 20 1.400
631025-I بست پلاستیکی روکار 25 1.800
631032-I بست پلاستیکی روکار 32 2.200
770202-I درپوش پلاستیکی آبی و قرمز برای تست 5.000
770220-I کلکتور دو انشعابی 294.900
770222-I کلکتور سه انشعابی 374.200
770221-I کلکتور چهار انشعابی 485.700