لیست قیمت محصولات سوپردرین

بروزرسانی خرداد ۹۴

 

شــــــــــــــــــــرح قیمت واحد
زانو  ۱۵درجه-۴۰ ۲۳,۹۰۰
زانو  ۱۵درجه-۵۰ ۳۱,۱۰۰
زانو  ۱۵درجه-۷۵ ۵۵,۲۰۰
زانو  ۱۵درجه-۱۱۰ ۱۰۳,۷۰۰
زانو  ۱۵درجه-۱۲۵ ۱۷۳,۵۰۰
زانو  ۱۵درجه-۱۶۰ ۳۸۱,۹۰۰
زانو  ۳۰درجه-۴۰ ۲۳,۹۰۰
زانو  ۳۰درجه-۵۰ ۳۱,۱۰۰
زانو  ۳۰درجه-۷۵ ۵۵,۲۰۰
زانو  ۳۰درجه-۱۱۰ ۱۰۳,۷۰۰
زانو  ۳۰درجه-۱۲۵ ۱۷۳,۵۰۰
زانو  ۳۰درجه-۱۶۰ ۳۸۱,۹۰۰
زانو  ۴۵درجه-۴۰ ۲۳,۹۰۰
زانو  ۴۵درجه-۵۰ ۳۱,۱۰۰
زانو  ۴۵درجه-۷۵ ۵۵,۲۰۰
زانو  ۴۵درجه-۱۱۰ ۱۰۳,۷۰۰
زانو  ۴۵درجه-۱۲۵ ۱۷۳,۵۰۰
زانو  ۴۵درجه-۱۶۰ ۳۸۱,۹۰۰
زانو  ۶۷ درجه-۴۰ ۲۳,۹۰۰
زانو  ۶۷ درجه-۵۰ ۳۱,۱۰۰
زانو  ۶۷ درجه-۷۵ ۵۵,۲۰۰
زانو  ۶۷ درجه-۱۱۰ ۱۰۳,۷۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۴۰ ۲۳,۹۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۵۰ ۳۱,۱۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۷۵ ۵۵,۲۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۱۱۰ ۱۰۳,۷۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۱۲۵ ۱۷۳,۵۰۰
زانو  ۸۷ درجه-۱۶۰ ۳۸۱,۹۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۴۰ ۴۰,۹۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۵۰ ۵۵,۷۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۷۵ ۹۳,۱۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۱۱۰ ۱۷۵,۱۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۱۲۵ ۳۳۶,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه -۱۶۰ ۵۰۱,۱۰۰
سه راه ۶۷ درجه -۴۰ ۴۰,۹۰۰
سه راه ۶۷ درجه -۵۰ ۵۵,۷۰۰
سه راه ۶۷ درجه -۷۵ ۹۳,۱۰۰
سه راه ۶۷ درجه -۱۱۰ ۱۷۵,۱۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۴۰ ۴۰,۹۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۵۰ ۵۵,۷۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۷۵ ۹۳,۱۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۱۱۰ ۱۷۵,۱۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۱۲۵ ۳۳۶,۵۰۰
سه راه ۸۷ درجه -۱۶۰ ۵۰۱,۱۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۴۰ ×۵۰ ۶۰,۴۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۵۰ × ۷۵ ۹۵,۰۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۵۰ ×۱۱۰ ۱۵۰,۴۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۷۵ ×۱۱۰ ۱۵۵,۳۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۱۱۰ × ۱۲۵ ۲۹۸,۱۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه- ۱۱۰ ×۱۶۰ ۵۵۴,۵۰۰
سه راه تبدیل ۶۷ درجه- ۴۰ ×۵۰ ۶۰,۴۰۰
سه راه تبدیل ۶۷ درجه- ۵۰ × ۷۵ ۹۵,۰۰۰
سه راه تبدیل ۶۷ درجه- ۵۰ ×۱۱۰ ۱۴۹,۰۰۰
سه راه تبدیل ۶۷ درجه- ۷۵ ×۱۱۰ ۱۵۵,۳۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۴۰ ×۵۰ ۶۰,۴۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۵۰ × ۷۵ ۹۵,۰۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۵۰ ×۱۱۰ ۱۴۹,۰۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۷۵ ×۱۱۰ ۱۵۵,۳۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۱۱۰ × ۱۲۵ ۲۹۸,۱۰۰
سه راه تبدیل ۸۷ درجه- ۱۱۰ × ۱۶۰ ۵۵۴,۵۰۰
چهار راه ۶۷ درجه- ۵۰ ۱۹۱,۹۰۰
چهار راه ۶۷ درجه- ۷۵ ۲۲۴,۶۰۰
چهار راه ۶۷ درجه- ۱۱۰ ۲۹۴,۳۰۰
چهار راه ۶۷ درجه- ۵۰ ×۱۱۰ ۲۶۲,۸۰۰
چهار راه کنج  ۶۷ درجه- ۱۱۰ ۴۵۸,۱۰۰
بوشن- ۴۰ ۳۱,۶۰۰
بوشن- ۵۰ ۴۴,۴۰۰
بوشن- ۷۵ ۵۵,۰۰۰
بوشن- ۱۱۰ ۱۰۲,۶۰۰
بوشن- ۱۲۵ ۱۲۳,۷۰۰
بوشن- ۱۶۰ ۲۰۵,۰۰۰
بوشن تعمیر -۴۰ ۳۱,۴۰۰
بوشن تعمیر -۵۰ ۴۲,۹۰۰
بوشن تعمیر – ۷۵ ۵۱,۶۰۰
بوشن تعمیر – ۱۱۰ ۱۰۲,۶۰۰
بوشن تعمیر – ۱۲۵ ۱۱۲,۷۰۰
بوشن تعمیر – ۱۶۰ ۱۶۷,۱۰۰
تبدیل – ۴۰ × ۵۰ ۲۶,۹۰۰
تبدیل – ۵۰ × ۷۵ ۴۵,۳۰۰
تبدیل – ۵۰ × ۱۱۰ ۶۶,۹۰۰
تبدیل – ۷۵ × ۱۱۰ ۷۱,۲۰۰
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۲۵ ۱۰۲,۶۰۰
تبدیل – ۱۱۰ × ۱۶۰ ۲۲۷,۵۰۰
تبدیل – ۱۲۵ × ۱۶۰ ۱۵۰,۵۰۰
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۷۵ ۴۱,۴۰۰
تبدیل کوتاه – ۵۰ × ۱۱۰ ۶۳,۲۰۰
تبدیل کوتاه – ۷۵ × ۱۱۰ ۶۵,۲۰۰
سوکت رابط – ۵۰ ۸۲,۲۰۰
سوکت رابط – ۷۵ ۱۱۶,۱۰۰
سوکت رابط – ۱۱۰ ۱۶۷,۹۰۰
سوکت بلند – ۴۰ ۷۳,۲۰۰
سوکت بلند – ۵۰ ۷۶,۲۰۰
سوکت بلند – ۷۵ ۸۴,۶۰۰
سوکت بلند – ۱۱۰ ۱۰۳,۸۰۰
رابط لوله آهنی- ۴۰*۴۰ ۳۰,۳۰۰
رابط لوله آهنی- ۴۰*۵۰ ۳۰,۳۰۰
رابط لوله آهنی- ۵۰*۵۰ ۳۲,۶۰۰
رابط لوله چدنی- ۵۰ ۴۳,۱۰۰
رابط لوله چدنی- ۷۵ ۵۰,۹۰۰
رابط لوله چدنی- ۱۱۰ ۷۶,۳۰۰
ست آب بندی برای رابط لوله چدنی – ۵۰ ۴۹,۷۰۰
ست آب بندی برای رابط لوله چدنی – ۷۵ ۵۶,۵۰۰
ست آب بندی برای رابط لوله چدنی – ۱۱۰ ۶۳,۸۰۰
سه راه بازدید – ۵۰ ۱۳۷,۱۰۰
سه راه بازدید – ۷۵ ۱۴۱,۶۰۰
سه راه بازدید – ۱۱۰ ۱۹۵,۲۰۰
سه راه بازدید – ۱۲۵ ۳۵۵,۹۰۰
سه راه بازدید – ۱۶۰ ۵۶۰,۸۰۰
در پوش -۴۰ ۶,۴۰۰
در پوش -۵۰ ۹,۶۰۰
در پوش – ۷۵ ۱۳,۳۰۰
در پوش -۱۱۰ ۲۳,۹۰۰
در پوش -۱۲۵ ۲۴,۹۰۰
در پوش -۱۶۰ ۴۱,۴۰۰
زانو رابط سیفون -۴۰ × ۵۰ ۳۰,۳۰۰
زانو رابط سیفون -۵۰ × ۵۰ ۳۰,۳۰۰
زانو رابط دوبل سیفون -۴۰ × ۵۰ × ۴۰ ۷۳,۵۰۰
لاستیک بوگیر – A ۱۷,۲۰۰
لاستیک بوگیر – B ۱۸,۲۰۰
لاستیک بوگیر – C ۱۶,۷۰۰
لاستیک بوگیر – D ۲۸,۶۰۰
لاستیک بوگیر – E ۲۷,۴۰۰
لاستیک بوگیر – F ۲۳,۲۰۰
لاستیک بوگیر – B ۵۴,۷۰۰
سیفون یک تکه – ۵۰ ۲۷۷,۷۰۰
سیفون یک تکه – ۷۵ ۳۹۷,۹۰۰
سیفون یک تکه – ۱۱۰ ۶۸۲,۳۰۰
رایزر سیفون -۵۰ ۱۱۵,۹۰۰
رایزر سیفون -۱۱۰ ۲۴۴,۵۰۰
عصایی پشت بام – ۵۰ ۱۳۳,۱۰۰
عصایی پشت بام – ۷۵ ۴۷۲,۰۰۰
عصایی پشت بام – ۱۱۰ ۷۷۱,۳۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵سانتیمتری-۴۰ ۱۴,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵سانتیمتری-۴۰ ۱۶,۸۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۴۰ ۳۱,۴۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵سانتیمتری-۴۰ ۴۱,۰۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰سانتیمتری-۴۰ ۴۸,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰سانتیمتری-۴۰ ۷۲,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰سانتیمتری-۴۰ ۹۳,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰سانتیمتری-۴۰ ۱۳۴,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵سانتیمتری-۵۰ ۲۵,۹۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵سانتیمتری-۵۰ ۲۸,۶۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۵۰ ۴۰,۳۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۷۵ سانتیمتری-۵۰ ۵۳,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۱۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۶۱,۷۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۱۵۰ سانتیمتری-۵۰ ۸۶,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۲۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۱۱۹,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۳۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۱۷۰,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵ سانتیمتری-۷۵ ۳۱,۶۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۲۵ سانتیمتری-۷۵ ۳۶,۳۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۷۵ ۶۳,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۷۵ سانتیمتری-۷۵ ۸۵,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۱۰۰سانتیمتری-۷۵ ۱۰۱,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۱۵۰ سانتیمتری-۷۵ ۱۵۰,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۲۰۰ سانتیمتری-۷۵ ۲۰۰,۳۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۳۰۰ سانتیمتری-۷۵ ۲۸۶,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵سانتیمتری-۱۱۰ ۶۶,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵سانتیمتری-۱۱۰ ۷۵,۶۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۱۲۱,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵سانتیمتری-۱۱۰ ۱۵۷,۵۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰سانتیمتری-۱۱۰ ۲۱۱,۹۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰سانتیمتری-۱۱۰ ۳۱۱,۷۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰سانتیمتری-۱۱۰ ۳۶۴,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰سانتیمتری-۱۱۰ ۶۲۷,۶۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵سانتیمتری-۱۲۵ ۱۱۵,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۱۲۵ ۱۵۴,۷۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵سانتیمتری-۱۲۵ ۲۱۳,۴۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰سانتیمتری-۱۲۵ ۲۷۶,۹۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۵۰سانتیمتری-۱۲۵ ۴۰۶,۶۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰سانتیمتری-۱۲۵ ۵۴۵,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰سانتیمتری-۱۲۵ ۸۳۰,۹۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۵سانتیمتری-۱۶۰ ۲۰۰,۰۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۵۰ سانتیمتری-۱۶۰ ۲۳۶,۲۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۷۵سانتیمتری-۱۶۰ ۳۴۶,۴۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۱۰۰سانتیمتری-۱۶۰ ۴۵۸,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت۱۵۰سانتیمتری-۱۶۰ ۶۶۷,۴۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۲۰۰سانتیمتری-۱۶۰ ۹۲۳,۱۰۰
لوله سوپردرین یک سر سوکت ۳۰۰سانتیمتری-۱۶۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۵۰ سانتیمتری-۴۰ ۳۹,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری-۴۰ ۶۷,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری-۴۰ ۱۰۱,۰۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری-۴۰ ۱۰۴,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری-۴۰ ۱۴۸,۱۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۵۰ سانتیمتری-۵۰ ۵۵,۴۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۷۸,۵۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری-۵۰ ۱۰۲,۶۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۱۲۷,۱۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری-۵۰ ۱۸۹,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۵۰ سانتیمتری-۷۵ ۶۶,۵۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری-۷۵ ۱۲۲,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری-۷۵ ۱۵۵,۳۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری-۷۵ ۲۰۲,۶۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری-۷۵ ۳۰۴,۰۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۵۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۱۴۸,۲۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۲۲۷,۳۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۳۲۲,۶۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۴۲۲,۳۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری-۱۱۰ ۶۵۴,۷۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۰۰ سانتیمتری-۱۲۵ ۳۱۵,۶۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۱۵۰ سانتیمتری-۱۲۵ ۴۱۹,۹۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۲۰۰ سانتیمتری-۱۲۵ ۵۴۳,۵۰۰
لوله سوپردرین دو سر سوکت ۳۰۰ سانتیمتری-۱۲۵ ۸۰۹,۷۰۰
لوله سوپردرین ساده ۵ متری-۴۰ ۱۹۴,۲۰۰
لوله سوپردرین ساده ۵ متری-۵۰ ۲۳۱,۸۰۰
لوله سوپردرین ساده ۵ متری-۷۵ ۴۰۷,۱۰۰
لوله سوپردرین ساده ۵ متری-۱۱۰ ۸۳۳,۴۰۰
حلقه آب بندی-۴۰ ۷,۵۰۰
حلقه آب بندی-۵۰ ۸,۳۰۰
حلقه آب بندی-۷۵ ۱۱,۰۰۰
حلقه آب بندی-۱۱۰ ۱۲,۴۰۰
حلقه آب بندی-۱۲۵ ۲۳,۷۰۰
حلقه آب بندی-۱۶۰ ۲۹,۴۰۰
مایع روان کننده-۱۵۰ گرمی ۶۳,۱۰۰
مایع روان کننده-۲۵۰ گرمی ۸۱,۲۰۰
مایع روان کننده-۵۰۰ گرمی ۱۰۸,۸۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۴۰ ۸,۷۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۵۰ ۹,۵۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۶۳ ۱۰,۵۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۷۵ ۲۳,۴۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۹۰ ۲۴,۶۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۱۱۰ ۳۰,۰۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۱۲۵ ۴۹,۱۰۰
بست دوپایه سوپرفیکس ۱۶۰ ۹۸,۹۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس-۴۰ ۱۵,۷۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۵۰ ۱۶,۶۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۶۳ ۲۵,۴۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۷۵ ۳۸,۹۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۹۰ ۴۲,۱۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۱۱۰ ۴۷,۴۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۱۲۵ ۶۵,۵۰۰
بست روکش دار سوپرفیکس- ۱۶۰ ۱۲۹,۶۰۰
پیچ متری سوپرفیکس  -۱۰۰سانتی متری – M8 ۳۱,۶۰۰
پیچ متری سوپرفیکس  – ۱۰۰سانتی متری – M10 ۳۹,۲۰۰
بست سوکت ۵۰ ۳۰۳,۷۰۰
بست سوکت ۷۵ ۳۶۲,۲۰۰
بست سوکت ۱۱۰ ۴۱۲,۳۰۰
بست سوکت ۱۲۵ ۵۲۴,۱۰۰
بست سوکت ۱۶۰ ۷۷۰,۰۰۰
بست پایه دار ۴۰ – تلاش ۹,۵۰۰
بست پایه دار ۵۰ – تلاش ۱۰,۴۰۰
بست پایه دار ۶۳ – تلاش ۱۱,۵۰۰
بست پایه دار ۷۵ – تلاش ۲۵,۶۰۰
بست پایه دار ۱۱۰ – تلاش ۳۲,۸۰۰
بست پایه دار ۱۲۵ – تلاش ۵۱,۰۰۰
بست روکش دار ۵۰ – تلاش ۱۵,۶۰۰
بست روکش دار ۷۵ – تلاش ۳۶,۷۰۰
بست روکش دار ۱۱۰ – تلاش ۴۴,۷۰۰
بست روکش دار ۱۲۵ – تلاش ۶۱,۷۰۰
بست آویز ۴۰با پیچ رگلاژ – تلاش ۲۵,۵۰۰
بست آویز ۵۰ با پیچ رگلاژ – تلاش ۳۰,۶۰۰
بست آویز ۷۵با پیچ رگلاژ – تلاش ۴۰,۸۰۰
بست آویز ۱۱۰با پیچ رگلاژ- تلاش ۵۱,۰۰۰
بست آویز ۱۲۵با پیچ رگلاژ- تلاش ۷۸,۵۰۰
بست آویز دنباله تسمه ای ۴۰ – تلاش ۲۸,۵۰۰
بست آویز دنباله تسمه ای ۵۰ – تلاش ۳۸,۵۰۰
بست آویز دنباله تسمه ای ۷۵ – تلاش ۴۸,۵۰۰
بست آویز دنباله تسمه ای ۱۱۰ – تلاش ۲۰,۴۰۰
بست آویز دنباله تسمه ای ۱۲۵ – تلاش ۲۲,۴۰۰
بست آویز ۷۵ با نبشی  – تلاش ۳۱,۶۰۰
بست آویز ۱۱۰ با نبشی  – تلاش ۴۱,۸۰۰
بست ساده ۷۵ – تلاش ۵۶,۱۰۰
بست ساده ۱۱۰ – تلاش ۴۱,۸۰۰
بست ساده ۱۲۵ – تلاش ۵۲,۰۰۰
سوپرفیکس تخت-۲متری ۱۸۵,۳۰۰
سوپرفیکس ۲U متری ۳۸۸,۰۰۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکسu ۵۲,۶۰۰
صفحه نصب افقی سوپرفیکسu ۵۲,۶۰۰
پایه دیواری سوپرفیکس u ۷۳,۹۰۰
پیچ متری سوپرفیکس  -۱۰سانتی متری – M8 ۲,۹۰۰
پیچ متری سوپرفیکس  – ۱۰سانتی متری – M10 ۴,۱۰۰
پیچ ۲٫۵ سانتیمتری M4 ۴۰۰
پیچ ۲٫۵ سانتیمتری M6 ۱,۲۰۰
پیچ ۲٫۵ سانتیمتری M8 ۲,۰۰۰
پیچ ۶ سانتیمتری M8 ۳,۹۰۰
مهره – M4 ۱۰۰
مهره – M6 ۷۰۰
مهره – M8 ۱,۲۰۰
مهره – M10 ۲,۵۰۰
واشر تخت – M4 ۱۰۰
واشر تخت – M6 ۳۰۰
واشر تخت – M8 ۴۰۰
واشر تخت – M10 ۵۰۰
واشر فنری- M8 ۴۰۰
واشر فنری- M10 ۵۰۰
بست کمربندی ۲۰ سانتیمتری ۳۸,۲۰۰
خم کن سوپرفیکس ۳,۴۸۸,۰۰۰